Poskytovatelé, kteří jsou příspěvkovou organizací obce nebo kraje, v aplikaci pro podání žádosti o příspěvek na provoz vyplňují číslo bankovního účtu kraje, v jehož obvodu leží, neboť prostředky jim budou v souladu se zákonem o DS poskytnuty prostřednictvím kraje. Čísla bankovních účtů zatím nejsou vyjasněna a budou poskytovatelům na těchto stránkách k dispozici nejdříve v pondělí 31. 1. 2022, v mimořádné situaci i po tomto datu. Pole pro bankovní účet je však dodatečně editovatelné a po datu 31. 1. bude možné číslo upravit.
 

 
Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí a jiné. Aby státní příspěvek dětské skupiny získaly, musí žádost podat nejpozději 31. ledna 2022. Po tomto datu nebude již možné podporu na letošní rok získat.
 

Pro kvalifikaci pečující osoby je stanovena škála odborných způsobilostí v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální nebo profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině (§ 5 odst. 4 zákona o DS). Poskytovatelé služby péče o dítě podrobné informace k profesní kvalifikaci najdou na stránkách ministerstva. 

Vážení poskytovatelé, dle § 18 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „zákon o DS“) má poskytovatel vůči ministerstvu oznamovací povinnost: oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. 

Vzhledem ke zvýšenému nárůstu respiračních onemocnění a zhoršující se epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s onemocnění COVID-19 vydal Řídicí orgán OPZ Výjimku č. III upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů s účinností od 1.11.2021. Vydaná výjimka upravuje pravidla pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a pro výpočet osobních nákladů v mikrojeslích.

AKTUALIZACE 29.11.2021 - Dětské skupiny, které získaly dotaci v rámci Mimořádného dotačního řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, čeká nejpozději v únoru 2022 předložení finančního vypořádání a vyúčtování dotace.
Ministerstvo práce a sociálních věcí pro příjemce připravilo podrobný postup, jak finanční vypořádání a vúčtování dotace zpracovat a předložit. Více v příloze včetně potřebných formulářů. 
 

Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnost uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pro poskytovatele jsme připravili DOPORUČENÍ K UZAVÍRÁNÍ TÉTO SMLOUVY, a to s ohledem k § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a s ohledem na další ustanovení zákona zejména v souvislosti s nárokem na příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od pondělí 22.11.2021 mají provozovatelé dětských skupin mimo jiné povinnost vést evidenci všech osob včetně kontaktů a v případě výskytu pozitivního testu kontaktovat bezodkladně hygienickou stanici a předat jí potřebné kontakty. 

Dle mimořádného opatření č. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. října 2021 se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, které zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek. Zákaz se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Bod 2, f) definuje výjimku pro pečující osoby v dětské skupině, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování péče podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Prezident republiky podepsal novelu zákona o dětských skupinách, jejíž účinnost je od 1.10.2021. Se změnami a novinkami v zákoně jsou současní provozovatelé služby seznamování na on-line seminářích, které v těchto dnech v rámci projektu pobíhají. 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek