Dotační řízení již bylo ukončeno!

Upozornění: Nejedná se o státní příspěvek na provoz dětské skupiny. O mimořádnou dotaci spojenou se zvýšenými náklady v období epidemie Coronaviru již nelze žádat.

Nejčastější otázky a odpovědi k mimořádnému k proběhlému dotačnímu řízení pro dětské skupiny v pdf formátu ZDE.

__________________________

1. OBECNÉ DOTAZY K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ

Dotaz:

Je možné žádat dotaci i na mikrojesle?

Odpověď:

Na zařízení mikrojeslí dotaci požádat nelze, neboť to není v souladu s účelem dotačního řízení. Dotace je určena pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19 a na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována

Dotaz:

Do kdy je zapotřebí žádost podat? Je možné si vybrat období od února do července nebo od července do prosince?

Odpověď:

Termín pro podání žádostí o dotaci je stanoven na 31. 7. 2021. Datum podání žádosti přitom není vázáno na období, ve kterém bude příjemcem dotace čerpána. Do dotace mohou být zahrnuty uznatelné náklady/výdaje, které byly realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2021. Z přiznané dotace lze tedy hradit jak náklady, které již vznikly před podáním žádosti (vyhlášením dotační výzvy), tak náklady uskutečněné až po přiznání dotace, nejpozději do 31. 12. 2021. V případě dotace na nájemné (část „B“ dotace) u příjemce dotace z dotačních programů Evropského sociálního fondu (ESF) je pouze nutné zajistit čerpání mimořádné dotace v těch měsících, které spadají do 6měsíčního období, které bylo vyjmuto z nárokování k proplacení jednotky na nájem z ESF. 

Dotaz:

Příloha č. 2 – není vzor – můžeme si vytvořit vlastní dle textu ve výzvě?

Odpověď:

Příloha č. 2 „Čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje a doklady vedené v evidenci dětských skupin jsou aktuální a platné a že aktuálně nenastaly změny, které by měl v zákonné lhůtě 15 dnů oznámit“ nemá předepsaný vzor a žadatel jej vytvoří volnou formou – postačí pouze text, který se bude shodovat s názvem této přílohy a podpis žadatele, příp. osoby zastupující žadatele.

Dotaz:

Příloha č. 3 – lze jako potvrzení o vedení bankovního účtu předložit bankou elektronicky podepsaný měsíční výpis, kdy v hlavičce bude uveden příjemce?

Odpověď:

V dotační výzvě jsou jako příloha č. 3 „Identifikace bankovního účtu, na který bude provedena úhrada poskytnuté dotace“ uvedeny potvrzení o vedení bankovního účtu nebo kopie smlouvy o bankovním účtu. Jiné doklady nebudou jako příloha č. 3 uznávány. Potvrzení o vedení bankovního účtu lze v případě některých bank vygenerovat přímo z elektronického bankovnictví, bez nutnosti navštěvovat banku.

Dotaz:

Lze v průběhu roku s někým konzultovat uznatelnost výdajů?

Odpověď:

V dotační výzvě v bodě 11 jsou uvedeny kontaktní emaily, na které lze zasílat dotazy jak v průběhu trvání dotační výzvy, tak také po přiznání dotace v průběhu jejího čerpání, příp. po dočerpání dotace dotazy k finančnímu vypořádání a vyúčtování dotace.

Dotaz:

Podat žádost se má do konce července, ale uznatelné náklady do projektu jsou až do konce roku. Nelze přeci odhadnout, do kdy se bude muset povinně testovat a používat všechny ochranné pomůcky? Co když to stát v září zastaví a bude požádáno až do konce roku? Bude se dotace vracet?

Odpověď:

Přiznanou dotaci bude moci příjemce čerpat v plné výši bez ohledu na vývoj šíření nemoci Covid-19 a bez ohledu na trvání vládních nařízení a účinnost právních předpisů souvisejících s pandemií Covid. Při čerpání je však příjemce dotace povinen dodržet účel vynaložených prostředků a jejich hospodárné využití.

Jediným případem, kdy by bylo nutné dotaci v poměrné výši vrátit (týká se pouze části „A“ dotace – dotace na provozní náklady), je úplné ukončení činnosti zařízení dětské skupiny v průběhu roku 2021 (viz bod 4.7 dotační výzvy: „Dotaci nelze použít v období od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy bylo příjemci pravomocně zrušeno oprávnění. Pokud bylo po přiznání a vyplacení dotace příjemci pravomocně zrušeno oprávnění, je příjemce povinen vrátit jednu dvanáctinu dotace přiznané v části „A“ za každý kalendářní měsíc roku 2021 následující po měsíci, kdy došlo k pravomocnému zrušení oprávnění.“)

Dotaz:

Takže požádáme do 31. 7. a potom mohu nakupovat až do 31. 12. a prokazovat to bude jak? Budu posílat doklady? Jak to bude probíhat v praxi? Vždy když něco nakoupím tak doložím doklad?

Odpověď:

Příjemce dotace nezasílá průběžně doklady prokazující čerpání dotace, ale je povinen vést účetnictví, příp. daňovou evidenci takových způsobem, aby byl schopen doložit čerpání dotace v souladu s jejím účelem. Po vyčerpání dotace rovněž předkládá vyúčtování dotace, ze kterého je patrné, na jaké náklady/výdaje byla dotace použita. Podmínky pro evidenci čerpání dotace upravuje dotační výzva v bodech 9.2 až 9.5 a rovněž rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož vzor je k nalezení mezi přílohami dotační výzvy.

Dotaz:

Chci se zeptat, jak je to s krácením dotace, když bude v průběhu roku uzavřena znovu dětská skupina? Budeme tedy ponižovat a vracet v rámci vyúčtování. Nebo pokud bude karanténa jen v rámci naší dětské skupiny?

Odpověď:

V případě dočasného uzavření dětských skupin z důvodu vládních nařízení, příp. individuálně z důvodu karantény apod., nedochází ke krácení dotace a příjemce není povinen poměrnou část dotace vracet. Jediným případem, kdy by bylo nutné dotaci v poměrné výši vrátit (týká se pouze části dotace na provozní výdaje – část dotace „A“), je úplné ukončení činnosti zařízení dětské skupiny v průběhu roku 2021 (viz bod 4.7 dotační výzvy: „Dotaci nelze použít v období od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy bylo příjemci pravomocně zrušeno oprávnění. Pokud bylo po přiznání a vyplacení dotace příjemci pravomocně zrušeno oprávnění, je příjemce povinen vrátit jednu dvanáctinu dotace přiznané v části „A“ za každý kalendářní měsíc roku 2021 následující po měsíci, kdy došlo k pravomocnému zrušení oprávnění.“)

 

2. VEŘEJNÁ PODPORA A DE MINIMIS

Dotaz:

Co to je veřejná podpora a „de minimis“.

Odpověď:

Pojem veřejná podpora označuje jakoukoliv finanční podporu, kterou organizace (nezáleží přitom na právní formě, jestliže vstupují na volný trh, může jít i o neziskové organizace, obce, vysoké školy atd.) získávají z veřejných zdrojů. Může se jednat o podporu, kterou dává stát, kraj, město, státní fond aj. Ať se jedná o dotaci, finanční příspěvek, zvýhodněný úvěr atd., ve všech případech se jedná o veřejnou podporu.

Veřejná podpora je definována 4 základními kritérii:

  • Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků,
  • Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní,
  • Je ovlivněn obchod mezi členskými státy EU a
  • Je narušena nebo hrozí narušení soutěže.

Každá taková podpora potenciálně narušuje volnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU, a je tak na základě Smlouvy o fungování EU obecně zakázána.

Tento zákaz není absolutní. Aby mohly státy poskytovat alespoň nějakou podporu podnikání, byla stanovena hranice, do které se má za to, že veřejná podpora má jen omezený dopad na hospodářskou soutěž a přeshraniční obchod. Tato hranice je 200 000 EUR v průběhu tří po sobě jdoucích let a některé sektory mají limity nižší – pro silniční nákladní dopravu jde o 100 000 EUR, pro rybářství o 30 000 EUR, pro zemědělství o 20 000 EUR. Podpoře, která by jinak zakládala veřejnou podporu, ale je poskytnuta maximálně do tohoto limitu, se říká „podpora de minimis“. Podpora de minimis se nepokládá za nepovolenou veřejnou podporu.

 

3. DOTACE NA NAVÝŠENÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID (ČÁST DOTACE „A“)

Dotaz:

Záleží u pečujících osob na délce úvazku při výpočtu a čerpání dotace?

Odpověď:

Jak je uvedeno v bodu 6.2 dotační výzvy, výpočet dotace se odvíjí od počtu pečujících osob v základním pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), k výši úvazku přitom není přihlíženo. Je nutné jen sledovat maximální možný počet osob, na které je možné dotaci vypočítat. Při čerpání přiznané dotace pak již není sledování počtu pečujících osob, či úvazků, vůbec relevantní.

Dotaz:

Ráda bych se zeptala – jako město máme 3 pečovatelky na 12 dětí na hlavní pracovní poměr, 1 paní na dohodu – koordinátorku dětské skupiny. Mohu žádat 3x12 000 Kč, nebo 4 x 12 000 Kč?

Odpověď:

Výpočet dotace v části „A“ se vztahuje pouze k pracovníkům na pozicích pečujících osob. Do výpočtu nelze zahrnout osoby na jiných manažerských, administrativních či provozních pozicích. Při kapacitě 12 dětí mohou do výpočtu vstoupit maximálně 3 osoby. 

Dotaz:

Jakou formou se bude muset při zúčtování dotace prokazovat či kalkulovat „zvýšená informovanost rodičů a dětí“ – tj. pokyny pro rodiče, zejm. mailová komunikace ohledně karantén atd. Jak toto prokazovat?

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jak je myšlen v uznatelných nákladech bod týkající se výšené  informovanosti rodičů – práce na sociálních sítích atd. Jak máme tyto práce jednoznačně odlišit, když OPZ říká, že nepedagogický pracovník může mít u jednoho zaměstnavatele pouze 1,0 úvazku, čili nemůžeme dát navíc DPP, nebo se mýlím?

Odpověď:

V případě navýšení prací stávajících zaměstnanců dětských skupin tyto náklady hradit z mimořádné dotace nelze, viz bod 4.4 dotační výzvy: „Z dotace není možné hradit náklady související s provozem zařízení dětské skupiny, neboť ty jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha pól růstu a určeny na zajištění aktivity „Provoz zařízení péče o děti“. Jedná se zejména o náklady na mzdy pečujících osob a dalších pracovníků zajišťujících poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (pomocný personál, manažer apod.). Z dotace nelze hradit ani zvýšené osobní náklady na provádění protipandemických opatření a běžné režijní náklady.“

Pokud příjemci dotace vzniká/vznikl v souvislosti s pandemií COVID-19 tento náklad navíc, lze jej z dotace hradit, avšak pouze v případě zajištění těchto služeb externími subjekty. V takovém případě je nutné tyto „vícepráce“ prokázat a vyčíslit zvlášť na dokladu (faktuře).

Dotaz:

Pokud jsme měli od KHS nařízenou např. ohniskovou desinfekci před opětovným otevřením po covidové karanténě a tento jsme prováděli vlastními silami, považuje se to za uznatelný náklad? Nemáme tedy fakturu od firmy, která ji prováděla. Totéž např. mimořádné praní a žehlení – pokud je provádíme sami, je to uznatelný náklad?

Odpověď:

Osobní náklady zaměstnanců dětských skupin z této mimořádné dotace hradit nelze, a to ani v případě prací nad rámec stávající pracovní náplně. Osobní náklady (mzdy z hlavního pracovního poměru, odměny u DPP a DPČ, odvody zaměstnavatele) zaměstnanců dětských skupin jsou zahrnuty v jednotce na provoz, kterou lze financovat z dotací z Evropského sociálního fondu a jako takové nemohou být z této mimořádné dotace hrazeny, neboť by zakládaly příjemcům obou dotačních titulů dvojí financování. Viz bod 4.4 dotační výzvy: „Z dotace není možné hradit náklady související s provozem zařízení dětské skupiny, neboť ty jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha pól růstu a určeny na zajištění aktivity „Provoz zařízení péče o děti“. Jedná se zejména o náklady na mzdy pečujících osob a dalších pracovníků zajišťujících poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (pomocný personál, manažer apod.). Z dotace nelze hradit ani zvýšené osobní náklady na provádění protipandemických opatření a běžné režijní náklady.“

Dotaz:

Dobrý den, kvůli epidemiologické situaci jsme navíc přijali paní uklízečku na DPP, která uklízí a dezinfikuje prostory dětské skupiny v průběhu celého dne. Dříve jsme ji nevyužívali, úklid probíhal po odchodu dětí. Můžeme nárokovat z dotace náklad na její DPP? Bylo by třeba a jakým způsobem prokazovat, že se jedná o náklad, který dříve nebyl třeba?

Odpověď:

Tento výdaj z dotace hradit nelze, viz bod 4.4 dotační výzvy:

Z dotace není možné hradit náklady související s provozem zařízení dětské skupiny, neboť ty jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha pól růstu a určeny na zajištění aktivity „Provoz zařízení péče o děti“. Jedná se zejména o náklady na mzdy pečujících osob a dalších pracovníků zajišťujících poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (pomocný personál, manažer apod.). Z dotace nelze hradit ani zvýšené osobní náklady na provádění protipandemických opatření a běžné režijní náklady

Dotaz:

Patří prosím do uznatelných nákladů mzda pečující osobě, která nad rámec své pracovní doby provádí testování zaměstnanců? Je třeba na to mít s danou osobou další smlouvu?

Odpověď:

Tento výdaj z dotace hradit nelze, viz bod 4.4 dotační výzvy:

Z dotace není možné hradit náklady související s provozem zařízení dětské skupiny, neboť ty jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha pól růstu a určeny na zajištění aktivity „Provoz zařízení péče o děti“. Jedná se zejména o náklady na mzdy pečujících osob a dalších pracovníků zajišťujících poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (pomocný personál, manažer apod.). Z dotace nelze hradit ani zvýšené osobní náklady na provádění protipandemických opatření a běžné režijní náklady

Dotaz:

Měli jsme na testování externí firmu, je fakturovaný náklad uznatelným z dotace?

Odpověď:

Ano, v případě zajištění testování externí firmou je fakturovaný náklad uznatelným.

Dotaz:

V rámci výzvy uvádíte, že lze čerpat dotaci na pracovní oděv a obuv. Jedná se pouze o nějaké mimořádné oděvy a obuv nakoupené ve spojitosti s covidem nebo se jedná o běžné pracovní oděvy a obuv?

Odpověď:

Vzhledem k zaměření dotační výzvy v části „A“ dotace, kdy „dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19“, je nutné z dotace hradit pouze takové náklady, které běžně příjemci dotace nevznikaly před pandemií, příp. které jsou významně navýšeny, což musí být příjemce dotace schopen prokázat případné kontrole čerpání dotace. V případě nákladů za pracovní oděvy a obuv se tak bude jednat především o speciální ochranné obleky a obuv nutné při testování. V případě navýšení nákupu běžného pracovního oblečení je nutné prokázat zvýšenou potřebnost a náklady, zejména srovnáním výše těchto nákladů s obdobím před vznikem pandemie.

Dotaz:

Dobrý den, lze proplatit jednotlivé doklady k nákladům na pracovní obuv a oděv přes pokladnu?

Odpověď:

Hotovostní úhrady je možné zahrnout do čerpání dotace, z dokladů však musí být vždy zřejmé, co bylo nakupováno, aby byl doložitelný účel vynaložených prostředků.

Dotaz:

Může být způsobilým výdajem například stojan na dezinfekci?

Odpověď:

Ano, výdaj za pořízení stojanu na dezinfekci je plně způsobilým z této mimořádné dotace.

Dotaz:

Když běžně kupuji čistící prostředky na úklid dětské skupiny, ale z důvodu covidu nakupuji dezinfekční je možné je uznat v rámci této dotace?

Odpověď:

Ano, čistící prostředky označené jako dezinfekční, jsou uznatelným výdajem z této mimořádné dotace.

Dotaz:

Mohu se zeptat na náklady uznatelné z části A dotace: antigenní testy pro pečovatele (náklady nad rámec příspěvku ZP) - znamená to, že když nakoupím testy 150 Kč/kus, ZP mi zaplatí 60 Kč/kus, tak mohu žádat z této podpory o 90 Kč za kus?

Odpověď:

Ano, výdaj přesahující částku, kterou je možné nárokovat v rámci příspěvku z veřejného zdravotního pojištění, je uznatelným z této mimořádné dotace. Opět je nutné tento výdaj/náklad doložit odpovídajícími doklady.

Dotaz:

Ve výzvě je možné financování antigenních testů pro pečující osoby i pro děti. Jaké budou podmínky? Bude financován jeden test/dva testy za týden, nebo nebude záležet na četnosti testování a bude nám proplacena faktura např. za 100 nakoupených testů s tím, že je možné, že všechny nestihneme využít? To samé bude platit u dětí?

Odpověď:

Dotační výzvou ani rozhodnutím o poskytnutí dotace není pro tento druh výdaje určen limit. Příjemce je povinen při čerpání dodržovat obecné zásady hospodárného a efektivního nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Je tedy možné provést nákup většího množství testů předem, je však nutné vzít do úvahy specifické podmínky příjemce dotace (počty zaměstnanců, počty dětí, vývoj situace v regionu) a doporučujeme z hlediska zásady opatrnosti provést raději opakované nákupy, např. najednou pořídit množství testů potřebné na příští 3 až 4 měsíce.

Dotaz:

Pokud jsem dotační pravidla ohledně kompenzace zvýšených nákladů pochopila správně, nejedná se o paušál na pečující osobu. Je stanovena max. částka podle počtu pečovatelek, avšak nejedná se o zjednodušení vykazování, jako v případě dětských skupin (financování z programů ESF), ale o to, že musíme při schválení dotace vyúčtovat všechny náklady, tak jak jsme nakoupili, tzn. všechny účetní doklady evidovat účetně a na odděleném středisku, archivovat. Vyúčtování pak má obsahovat jak číslo dokladu dle účetní evidence, popis/účel použití, tak datum úhrady a číslo úhradového dokladu. Bude se při podávání žádosti žádat o maximální možnou částku, a to co se nevyčerpá v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 se vrátí zpět? Je to tak?

Odpověď:

V případě této dotace se nejedná o tzv. „paušální výdaje“. Zákonem o rozpočtových pravidlech je poskytovatelům dotací umožněno použít tzv. "paušální výdaje" pouze v případě programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a finančních mechanismů. V ostatních případech musí být výše výdajů prokazována a na to navazuje také povinnost každého příjemce dotace předložit na začátku následujícího kalendářního roku v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. finanční vypořádání dotace, v němž uvádí výši přiznané a výši čerpané dotace, příp. výši nevyčerpané dotace a výši vratky do státního rozpočtu.

V případě, že žadatel předem ví, že dotaci v plné výši nevyužije, je oprávněn žádat o nižší částku dotace. Dotační výzva stanoví pouze maximální částky dotace, v minimu omezení není. A jak uvádíte, nevyčerpané prostředky dotace je v každém případě nutné k 31. 12. finančně vypořádat a případnou vratku odeslat zpět poskytovateli.

Dotaz:

Mohou být způsobilé výdaje vitamíny pro pečující osoby?

Odpověď:

Tento výdaj není způsobilým z této mimořádné dotace. Jednalo by se o jakýsi benefit pro zaměstnance, který překračuje účel dotačního titulu.

Dotaz:

Uvažovali jsme o zakoupení generátoru kyslíku, který je zdravotnickou pomůckou na posílení imunity. Cena se pohybuje do 20 000 Kč. Je uznatelným nákladem?

Odpověď:

Pořízení tohoto přístroje by překračovalo účel dotačního titulu a není uznatelným výdajem z dotace.

Dotaz:

Mohou být na dokladech určených pro mimořádnou dotaci i položky pro běžný chod dětské skupiny, např. výtvarné potřeby, čaje atd.

Odpověď:

Ano, výdaj/náklad zaznamenaný na souhrnném prvotním/účetním dokladu, lze do dotace zahrnout. Na dokladu musí být vyznačeno, jaká část finančních prostředků je hrazena z této mimořádné dotace, a z popisu položek musí být zřejmé, jaký materiál byl nakupován tak, aby bylo možné prokázat účel použití dotace. Současně i v případě takového dokladu musí být splněna podmínka stanovená v bodě 9.2 dotační výzvy „Doklady prokazující využití dotace musí být vždy viditelně označeny číslem rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně účelovým znakem (v případě poskytnutí dotace do rozpočtu územního samosprávného celku).“

 

4. DOTACE NA NÁJEMNÉ

4.1 Souběh financování z Evropského sociálního fondu

Dotaz:

Lze financovat nájemné vícezdrojově? Část jednotky z ESF a část z mimořádné dotace od MPSV?

Dotaz:

Můžeme žádat na 50 % nájem Covid a 50 % z projektu ESF?

Odpověď:

Přiznání a čerpání této národní dotace na nájemné a současné nárokování jednotky nájemného z ESF za stejné období není povoleno a zakládalo by dvojí financování, které by představovalo porušení rozpočtové kázně. Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině, kteří jsou zároveň příjemci podpory z ESF, budou moci pro přechodné období nejdéle 6 měsíců zvolit, zda u jednotlivých zařízení setrvají v čerpání finanční podpory z ESF v podobě pravidelné jednotky na nájem, nebo zda využijí finanční prostředky v rámci této mimořádné dotace MPSV. Bude tedy na rozhodnutí poskytovatelů, zda je pro ně výhodnější zajistit financování nájemného z programu ESF, či z národního dotačního titulu. Z financování z ESF je současně nutné vyjmout vždy jednotku na nájem za celé 6měsíční období.

Dotaz:

Šestiměsíční období pro čerpání dotace musí být po sobě jdoucích? Těch 6 měsíců tedy nemusí korespondovat s 6 měsíci ve zprávě pro ESF? Jde o to, že pokud požádám o 6 měsíců, tak potom 6 měsíců nebudu nárokovat ve zprávě a je jedno, ve které zprávě pro ESF?

Mohu použít dotaci na nájem 3-5/2021 v 100 % a na období 6-8/2021 0 % a ve Zprávě na období 3-8/2021 vykázat 0 dosažených jednotek?

Odpověď:

6měsíční období, po které nebude příjemce dotace z ESF nárokovat jednotku na nájem, musí představovat 6 měsíců po sobě jdoucích. Bude se tedy jednat o jednu zprávu pro ESF, výběr je pak na zvážení žadatele o dotaci.

Dotaz:

Máme projektová období 1-6/21 a 7-12/2021. Budeme žádat na nájemné na 6 měsíců, ale vypnout v projektu chceme až druhé pololetí, je to tak OK? Uvádí se někde v žádosti, na kterých 6 měsíců mimořádnou kompenzaci žádáme?

Odpověď:

Uvedený postup je v pořádku. Příjemce dotace z ESF nebude nárokovat jednotku na nájem v období 7 – 12/2021, avšak žádost o mimořádnou národní dotaci podá již nyní a přijatou mimořádnou dotaci bude čerpat až v druhém pololetí roku. V žádosti o mimořádnou dotaci se neuvádí, na které období bude dotace čerpána. Žadatel je však povinen doložit úhrady nájmu před vyhlášením dotační výzvy, aby byl prokázán existující nájemní vztah.

4.2 Žádost o dotaci na nájemné

Dotaz:

O nájemné lze požádat jen po dobu, kdy byl provoz zcela uzavřen z důvodu vládních opatření?

Odpověď:

Ne, o dotaci na částečné pokrytí nájemného v roce 2021 lze požádat bez ohledu na dobu uzavření dětských skupin na základě vládních opatření a bez ohledu na individuální uzavření dětské skupiny např. z důvodu karantény. Provozovatel dětské skupiny má nárok na dotaci ve výši 50 % měsíčního nájemného připadajícího na 6 měsíců, jestliže doloží veškeré podklady nutné k žádosti o dotaci.

Dotaz:

Máme nájemní smlouvu na objekt, ve kterém je i ZŠ a 2 dětské skupiny, a nájemné je hrazeno kompletně na všechny provozovny. Máme vypočítat poměrnou část?

Odpověď:

Ano, k žádosti o dotaci doporučujeme v takovém případě přiložit způsob výpočtu poměrné části nájemného, aby nebylo nutné tyto informace doptávat zpětně, čímž by se zdržovalo dotační řízení. Nejvhodnějším způsobem přitom bude určení na základě plochy užívané pro jednotlivé účely.

Dotaz:

V nájemní smlouvě nemáme od pronajímatele rozděleno nájemní, energii a služby. Jak to řešit?

Odpověď:

Žadatel o dotaci doloží v takovém případě další podklady, ze kterých by bylo možné určit výši připadající na náklady jen na nájem (roční vyúčtování služeb, energií, přehled poskytnutý majitelem nemovitosti, v němž by byly tyto částky odlišeny). Pokud výše nájmu nebude prokázána, přestože cena stanovená v nájemní smlouvě ostatní služby a energie také zahrnuje, může být poskytovatelem dotace na nájem přiznána ve výši stanovené na základě odhadu na základě cen obvyklých na trhu.

Dotaz:

Nájemné máme zvlášť obyvatelné prostory a zahradu. Můžeme si nárokovat nájemné i za zahradu, kterou děti užívají a platíme za ni měsíční nájemné - avšak v samostatné smlouvě?

Odpověď:

v části "B" dotačního řízení je umožněno žádat dotaci "na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována". Jestliže je zahrada součástí běžných prostor pro provoz dětské skupiny a budou doloženy doklady dle dotační výzvy (nájemní smlouva a úhrady min. za 3 měsíce před vyhlášením dotační výzvy), je možné na tyto prostory dotaci požadovat. Jako součást žádosti o dotaci doporučujeme přiložit vysvětlující komentář, který by měl zahrnovat rovněž prohlášení (pokud to není zřejmé z nájemní smlouvy), že prostory zahrady jsou nájemcem využívány pouze pro účely konkrétní dětské skupiny. Pokud by nájemce používal v rámci svých činností prostory zahrady i za jiným účelem, než je provoz dětské skupiny, pak by bylo třeba poměrově určit výši nájemného připadajícího na provoz dětské skupiny.

Dotaz:

Ve výzvě je uvedeno, že musí být nájemné uhrazeno před vyhlášením výzvy. Může být nájemné uhrazeno až po vyhlášení výzvy? Z důvodu finančních problémů je s majitelem domluveno prodlení s platbami, které bude doplaceno. Můžeme tedy nyní doplatit, abychom byli v souladu s podmínkami výzvy?

Odpověď:

Podmínkou přiznání dotace na nájemné je prokázání, že skutečně existuje nájemní vztah, na základě kterého žadatel pravidelně nájemné hradí. Nejde tedy o to, aby byly doloženy úhrady nájemného, na které bude dotace ve finále skutečně použita (dotaci lze použít i na nájemné, které bude teprve uhrazeno v budoucnosti), ale prokázáno, že nájemné je běžně v dokládané výši hrazeno. K žádosti o dotaci je tedy nutné doložit, že k úhradám nájemného skutečně dochází. Pokud došlo ke specifické situaci, kdy bylo s majitelem domluveno prodlení s platbami, je důležité tuto skutečnost doložit (např. dřívější dohodou/změnou smlouvy, nebo prohlášením majitele), a doložit úhrady za jiné měsíce roku 2021, příp. dřívější, aby bylo prokázáno, že nájemní vztah fakticky existuje a požadovaná výše dotace je oprávněná.

Dotaz:

Jak prokázat úhradu nájemného? Může být nájemné uhrazeno i zpětně před vyhlášením této výzvy?

Odpověď:

Při podání žádosti o dotaci musí žadatel prokázat, že existuje nájemní vztah a jsou prováděny úhrady nájemného. Povinnou přílohou v případě žádosti o dotaci na nájemné, jsou kopie nájemní smlouva a doklady o provedení alespoň 3 úhrad nájemného v roce 2021 před vyhlášením dotační výzvy alespoň ve výši, ve které je dotace na nájemné požadována.

Úhradu nájemného, na které bude dotace reálně čerpána, musí být příjemce připraven prokázat případné kontrole na místě. V souladu s dotačními podmínkami předloží příjemce dotace na začátku následujícího kalendářního roku vyúčtování dotace, ze kterého bude zřejmé, na které měsíce byla dotace čerpána, v jaké výši a kdy bylo hrazeno.

Přiznanou dotaci lze použít i na nájemné hrazené před vyhlášením výzvy, od ledna 2021.

 

4.3 Čerpání dotace na nájemné

Dotaz:

Jsme vlastníky nemovitosti a provozujeme DS a nevyužili jsme žádnou výzvu. Fungujeme od 1. 1. 2021. Nájemné máme nulové, ale hradíme služby. Můžeme nárokovat dotaci?

Odpověď:

Dotaci v části „B“ (ani v části „A“) nelze použít na služby související s nájmem. Tyto náklady jsou v dotační výzvě uvedeny jako neuznatelné. Jedná se o druh výdaje, který je běžně zahrnutý v jednotce na provoz financované z dotačních programů Evropského sociálního fondu, a proto jsou z této dotace vyloučeny.

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, zda lze požádat o dotaci na služby, elektřinu, vodné stočné. Jsme v objektu městského úřadu a nájem neplatíme, ale máme poměrně vysokou spotřebu elektrické energie.

Odpověď:

Výdaje za energie nejsou způsobilým výdajem z této dotace (ani v části „A“, ani v části „B“ dotace). Jedná se o druh výdaje, který je běžně zahrnutý v jednotce na provoz financované z dotačních programů Evropského sociálního fondu, a proto jsou z této dotace vyloučeny.

Dotaz:

V jaké maximální výši můžeme nájemné čerpat za jeden měsíc?

Odpověď:

Přiznanou dotaci na nájemné lze v jednom kalendářním měsíci použít na 100 % nákladů na nájemné. Pokud by tímto způsobem příjemce čerpal celou výši dotace, pokryje dotace 3 měsíce nájemného. Pokud však příjemce čerpá současně také dotaci z ESF, musí i v tomto případě vyloučit čerpání jednotky na nájem z ESF po celé 6měsíční období, aby zamezil dvojímu financování.

Dotaz:

Je možné dotaci na nájemné případně nevyužít a vrátit, když nebude na podzim covid a bude plná docházka?

Odpověď:

Ano, pokud příjemce dotace nevyužije celkovou výši přidělené dotace, zahrne do finančního vypořádání dotace pouze čerpanou výši dotace a zbylé prostředky vrátí zpět MPSV. Podmínky pro realizaci vratek zpět do státního rozpočtu jsou uvedeny v dotační výzvě a budou uvedeny i v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dotaz:

Pokud nečerpám žádné dotace, mohu si nastavit dotace na nájemné dle mých potřeb?

Odpověď:

Ano, pokud příjemce nemá souběh s dotací z Evropského sociálního fondu, může přidělenou dotaci v části „B“ čerpat v průběhu roku 2021 dle svých potřeb (v různé výši v různých kalendářních měsících).

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek