Dětská skupina je nový typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v aktuálním znění novely zákona č. 127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.).

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (§ 2).

Pro koho je dětská skupina určena:

- pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky,

- věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

Kdo může být zřizovatelem ( §3):

 • zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců; zákon také umožňuje uzavřít dohodu o spolupráci s dalšími zaměstnavateli a poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině pro rodiče těchto partnerských organizací 
 • územní samosprávný celek nebo jím založená i zřízená právnická osoba
 • nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, ústav (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou nebo stanovami), nadace nebo nadační fond
 • vysoká škola
 • právnická osoba podle zákona o církvích – církve a jiné náboženské společnosti (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou)

Jak získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS (§ 4):

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, kterou spravuje a provozuje MPSV. Žadatel - fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) však musí o zápis do evidence požádat a doložit požadované doklady. Splní-li FO nebo PO podmínky stanovené zákonem, MPSV provede zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí se dle § 17pouze zaznamenává do spisu a žadateli se nezasílá! V opačném případě, je-li žádost o zápis zamítnuta, žadatel obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Více ve složce Evidence dětské skupiny. Poskytovatel je povinen oznamovat všechny změny týkající se údajů a dokladů obsažených v žádosti do 15 dnů – více informací ve složce Změny v evidenci DS.

Kolik dětí může být v dětské skupině (§ 7):

 • v jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí
 • kapacitu si určí provozovatel sám dle svých možností a požadavků, kapacita dětské skupiny je uvedena v evidenci MPSV a v jeden okamžik nesmí být v dětské skupině více dětí, než je kapacita dětské skupiny
 • místa je ale možné sdílet, tedy ve své evidenci může mít poskytovatel více dětí než je kapacita dětské skupiny (například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne)
 • provozovatel si může zřídit i několik dětských skupin

Kdo o děti v dětské skupině pečuje

O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob, které je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině (vymezeno v § 7):

 • 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí
 • 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí
 • 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v DS alespoň 1 dítě mladší 2 let

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména děti do dvou let.

Dále poskytovatel zodpovídá u pečující osoby za její bezúhonnost, odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, dosažení věku 18 let a plnou svéprávnost pečující osoby (§ 5). Odbornou způsobilost pečující osoby specifikuje § 5 odst. 5 zákona, jedná se o široký okruh kvalifikací z oblasti pedagogické, zdravotní, sociální či profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ministerstvu práce a sociálních věcí přísluší pouze ověření odborné kvalifikace sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (pro posouzení odborné kvalifikace zašlete vysvědčení, certifikát nebo diplom včetně dodatku k posouzení kvalifikace). Ostatní odborné kvalifikace k posouzení jsou v gesci příslušných ministerstev.

Jaké jsou požadavky na prostory dětské skupiny:

Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost (vymezeno v § 14) a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině (vymezeno v § 15). Hygienické požadavky blíže specifikují hygienické vyhlášky č. 281/2014 Sb. pro dětskou skupinu do 12 dětí a vyhláška č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí.

Základní povinnosti poskytovatele:

 • Splnit hygienické požadavky a technické požadavky na prostory a provoz (§ 14 a § 15).
 • Zajistit odbornou kvalifikaci pečujících osob (§ 5).
 • Mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu po celou dobu poskytování služby (§ 12).
 • Mít zpracovaná Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče (§ 10) - poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla organizace a plán péče a výchovy, povinné náležitosti jsou uvedeny v zákoně. Oba dokumenty musí poskytovatel zpřístupnit rodičům, a to v prostorách dětské skupiny případně ještě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň musí být tyto dokumenty nedílnou součástí smlouvy s rodiči.
 • Vést evidenci dětí (§ 12) - výčet údajů, které musí evidence obsahovat, stanovuje zákon. Mimo jiné musí evidence obsahovat údaje o zdravotním stavu dítěte a jeho případných omezeních a údaje o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní nebo má trvalou kontraindikaci. Tyto údaje je rodič povinen doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy, tj.před nástupem dítěte do dětské skupiny.
 • Podepsat s rodičem smlouvu o poskytování péče, a to před nástupem do dětské skupiny (§ 13).
 • Přijmout do dětské skupiny pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování, nebo jsou proti očkování imunní či nejsou očkovány z důvodu kontraindikace (§ 11) - vzorový dokument  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny (jedná se pouze o vzor, není to závazný dokument!)

  POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY

Dotace na provoz a drobné investice:

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty dotacemi z Evropského sociálního fondu. V současné době jsou vyhlášeny výzvy na pokračování provozu a v červnu 2019 proběhla výzva na vybudování a provoz nových dětských skupin. Informace k výzvám můžete sledovat na webu www.esfcr.cz.

Daňové zvýhodnění :

Dle zákona č. 586/1993 Sb., Zákon o daních z příjmů (§ 35bb Sleva za umístění dítěte) mohou rodiče uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což v roce 2020 činí maximálně 14.600 Kč. Pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2021 bude platit částka 15.200 Kč (v souladu se zvýšením minimální mzdy od tohoto roku).

Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.

Kontroly dětské skupiny a přestupky:

Kontrolu plnění podmínek a povinností stanovených zákonem kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty a hygienické požadavky na prostory a provoz a stravování krajské hygienické stanice (KHS). Na základě zjištění SÚIP nebo KHS může MPSV oprávnění poskytovateli pozastavit či zrušit (§ 21). 

Zákon také stanovuje přestupky a výše pokut (§ 22). Přestupkem dle zákona je např. používání označení "dětská skupina" bez oprávnění a zápisu do evidence poskytovatelů MPSV, nesplnění požadavků na pečující osoby, nedodržování počtu dětí a počtu pečujících osob, nezpracování a nedodržování vnitřních pravidel a plánu výchovy a péče, neexistence evidence dětí, poskytování služby bez pojištění odpovědnosti za újmu, neuzavření smlouvu s rodičem. Přestupkem je také neoznámení změny týkající se údajů a dokladů nutných pro zápis do evidence poskytovatelů.

 

Legislativní rámec

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v aktuálním znění

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz DS do 12 dětí

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – pro DS nad 12 dětí

Aktuální znění zákonů najdete na stránkách MV ČR ve složce Sbírka zákonů

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek