Dětská skupina je nový typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 1. 10. 2021 vstupuje v účinnost zásadní novela tohoto zákona.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (o děti do 1 roku věku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let). Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Služba je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (§ 2).

Pro koho je dětská skupina určena:

- pro děti od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (pro děti do 1 roku věku zvláštní podmínky),

- věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

Kdo může být zřizovatelem (§ 3):

 • zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců; zákon také umožňuje uzavřít dohodu o spolupráci s dalšími zaměstnavateli a poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině pro rodiče těchto partnerských organizací 
 • územní samosprávný celek nebo jím založená či zřízená právnická osoba
 • nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, ústav (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou nebo stanovami), nadace nebo nadační fond
 • vysoká škola
 • právnická osoba podle zákona o církvích – církve a jiné náboženské společnosti (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou)
 • veřejná výzkumná instituce
 • pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 děti

Jak získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS (§ 4):

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy vedeným MPSV. Oprávnění se váže vždy na konkrétní dětskou skupinu. Žadatel - fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) musí o zápis do evidence požádat a doložit požadované doklady. Splní-li FO nebo PO podmínky stanovené zákonem, MPSV provede zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí se dle § 17 pouze zaznamenává do spisu a žadateli se o zápisu vyrozumí.  V opačném případě, je-li žádost o zápis zamítnuta, žadatel obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním. Více ve složce Evidence dětské skupiny. Poskytovatel je povinen oznamovat všechny změny týkající se údajů a dokladů obsažených v žádosti do 15 dnů – více informací ve složce Změny v evidenci DS.

Kolik dětí může být v dětské skupině (§ 7):

 • nejvyšší možná kapacita dětské skupiny je 24 dětí
 • kapacitu si určí provozovatel sám dle svých možností a požadavků, musí splnit hygienické požadavky na prostory a provoz. Kapacita každé dětské skupiny je uvedena v evidenci MPSV. V jednom okamžiku nesmí být v dětské skupině více dětí, než je kapacita dětské skupiny.
 • místa je ale možné sdílet, tedy ve své evidenci může mít poskytovatel více dětí než je kapacita dětské skupiny (například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne)
 • provozovatel si může zřídit i několik dětských skupin, ke každé zvlášť žádá o udělení oprávnění

Kdo o děti v dětské skupině pečuje

O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob, které je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině (vymezeno v § 7):

 • 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí
 • 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 12 dětí
 • 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména děti do dvou let.

Dále poskytovatel zodpovídá u pečující osoby za její bezúhonnost, odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, dosažení věku 18 let a plnou svéprávnost pečující osoby (§ 5, § 5a, § 5b). Odbornou způsobilost pečující osoby specifikuje § 5 odst. 4 zákona, jedná se o široký okruh kvalifikací z oblasti pedagogické, zdravotní, sociální či profesní kvalifikace Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo profesní kvalifikace Chůvy pro děti v dětské skupině.  

Od 1. 7. 2022 budou účinné i další podmínky v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob:

 • Poskytovatel zajistí, aby výchovnou péči vykonávala vždy alespoň 1 pečující osoba s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo do 30. 9. 2021, je závazné až od 1. 10. 2024)
 • Je-li péče poskytována také dětem starším 3 let, zajistí poskytovatel, aby výchovnou péči vykonávala také pečující osoba s kvalifikací v oblasti pedagogické, a to v minimálním rozsahu 20 hod. týdně. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo do 30. 9. 2021, je závazné až od 1. 10. 2026)

Jaké jsou požadavky na prostory dětské skupiny:

Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost (vymezeno v § 14) a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině (vymezeno v § 15). Hygienické požadavky blíže specifikují hygienické vyhlášky č. 350/2021 Sb. pro dětskou skupinu do 12 dětí a vyhláška č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí.

Základní povinnosti poskytovatele:

 • Zajistit bezúhonnost osoby, která má být či je poskytovatelem, jedná – li se o právnickou osobu, zajistit též bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu (§ 5 odst. 1).
 • U organizační složky státu zajistit souhlas správce kapitoly státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu součástí, s žádostí o udělení oprávnění; správci kapitoly státního rozpočtu se tento souhlas neuděluje (§ 5 odst. 1).
 • U státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem souhlas zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní plní funkci zřizovatele podle rozpočtových pravidel, s žádostí o udělení oprávnění (§ 5 odst. 1).
 • Mít právní titul k prostorám a splnit hygienické požadavky a technické požadavky na prostory a provoz (§ 14 a § 15), dále požadavky požární ochrany.
 • Zajistit odbornou způsobilost  pečujících osob (§ 5 odst. 4 a další podmínky od 1. 7. 2022) a další vzdělávání pečujících osob (§ 5c). Pečující osoba musí být s poskytovatelem v základním pracovně právním vztahu, není-li sama poskytovatelem. Pečující osoba musí být zdravotně způsobilá k práci a k péči o dítě v dětské skupině (dokládá se každé 2 roky).
 • Dodržovat standardy kvality péče (§ 5d).
 • Mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu po celou dobu poskytování služby (§ 12).
 • Mít zpracovaná Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče (§ 10) - poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla organizace a plán péče a výchovy, povinné náležitosti jsou uvedeny v zákoně. Oba dokumenty musí poskytovatel zpřístupnit rodičům, a to v prostorách dětské skupiny případně ještě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň musí být tyto dokumenty nedílnou součástí smlouvy s rodiči.
 • Vést evidenci dětí (§ 11) - výčet údajů, které musí evidence obsahovat, stanovuje zákon. Mimo jiné musí evidence obsahovat údaje o zdravotním stavu dítěte a jeho případných omezeních a údaje o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní nebo má trvalou kontraindikaci. Tyto údaje je rodič povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské skupiny. V případech, kdy je financování dětské skupiny zajišťováno s využitím státního příspěvku, také doklad o vazbě rodiče na trh práce.
 • Podepsat s rodičem smlouvu o poskytování péče, a to před nástupem do dětské skupiny (§ 13).
 • Přijmout do dětské skupiny pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování, nebo jsou proti očkování imunní či nejsou očkovány z důvodu kontraindikace (§ 11) - vzorový dokument  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny (jedná se pouze o vzor, není to závazný dokument!)

Příspěvek na provoz:

 • Novela zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném od 1. 10. 2021 poskytuje možnost čerpat státní podporu na provoz zařízení od 1. 1. 2022 (§ 20a).
 • Příspěvek je určen na úhradu mzdových nákladů, povinného dalšího vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravování dětí, dalších provozních nákladů.
 • Každá dětská skupina žádá zvlášť.
 • Příspěvek se poskytuje dle uzavřených smluv s rodičem, žádat může zařízení s min. kapacitou alespoň 3 místa.
 • Výše normativů na provoz dětské skupiny vychází z normativů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na 1 dítě v soukromé mateřské škole (vyhlašuje se každoročně, vychází z nákladů ve veřejném školství v předchozím roce, tím je zajištěna odpovídající valorizace). Vzhledem k tomu, že dětské skupiny jsou více flexibilní, převádí se roční normativ pro soukromé mateřské školy na denní výši.
 • Výše normativů na péči o děti v dětské skupině je rozlišena dle věkových kategorií (do 31. 8. po třetích narozeninách a od 1. 9. po třetích narozeninách do zahájení povinné školní docházky). Na péči o starší děti náleží normativ ve stejné výši jako o děti v soukromém školství, pro mladší děti náleží normativ 1,7krát vyšší (§ 20d).
 • Obdobně lze čerpat normativ na stravování dětí v závislosti na věku a za podmínky dodržení výživových norem (§ 20a odst. 1c).
 • Žádost o příspěvek se podává prostřednictvím elektronické aplikace v období 1. – 31. 1. roku, na který se příspěvek žádá (§ 20a odst. 2).
 • Do 20. 2. vydá MPSV rozhodnutí o přiznání příspěvku na daný kalendářní rok spolu s rozhodnutím o přiznání zálohy na příspěvek na první třetinu kalendářního roku. Zálohy se vyplácejí na jednotlivé třetiny kalendářního roku: do 25. 2., 25. 5., 25. 9. (§ 20e).

Dotace na provoz a drobné investice:

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty dotacemi z Evropského sociálního fondu. Informace k výzvám sledujte na webu www.esfcr.cz.

Daňové zvýhodnění :

Dle zákona č. 586/1993 Sb., Zákon o daních z příjmů (§ 35bb sleva za umístění dítěte) mohou rodiče uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy. Pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2021 se tedy jedná o částku 15.200 Kč.

Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.

Kontroly dětské skupiny a přestupky:

Kontrolu plnění podmínek a povinností stanovených zákonem kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty a hygienické požadavky na prostory a provoz a stravování krajské hygienické stanice (KHS). Na základě zjištění SÚIP nebo KHS může MPSV oprávnění poskytovateli pozastavit či zrušit (§ 21). 

Zákon také stanovuje přestupky a výše pokut (§ 22), v případě zvlášť závažných překročení zákona může dojít dokonce k pozastavení nebo zrušení oprávnění (§ 19).

 

Legislativní rámec

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,  ve znění  účinném od 1. 10. 2021

Vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (obsahuje také hygienické požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí)

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – pro DS nad 12 dětí

Aktuální znění zákonů najdete na stránkách MV ČR ve složce Sbírka zákonů

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek