V případě potřeby konzultace k založení dětské skupiny nás kontaktujte emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle +420 778 427 892 - Bc. Anna Machátová.
 
1/ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. 

Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který má oprávnění k poskytování služby a je zapsán do evidence poskytovatelů[1]. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. Důležité je také dodržet standardy kvality ukotvené v zákoně a prováděcím právním předpise[2].

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, spolek, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech či pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

2/ VZNIK OPRÁVNĚNÍ

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence. Zásadní je zajistit prostory odpovídající z hlediska hygieny a ochrany veřejného zdraví a požární bezpečnosti. Poskytovatel, u právnických osob včetně členů jeho statutárního orgánu, musí být bezúhonný. U neziskových a církevních organizací musí být poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jejich zakládacími dokumenty.

MPSV udělí oprávnění na základě žádosti, jejíž součástí jsou následující dokumenty:[3]

 1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu - více zde (169.65kB),
 3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,
 5. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec),
 6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

3/ FINANCOVÁNÍ

Financování je možné zajistit také formou příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.

Příspěvek představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Slouží k financování části běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé zapsaní v evidenci, kteří mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a splní podmínky. Příspěvek náleží na obsazení kapacitního místa smlouvou s rodičem dítěte. Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, neboť ty mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a příspěvek pro ně tedy určen není. Výše příspěvku je závislá na počtu obsazených kapacitních míst. Normativy vychází z normativů MŠMT pro soukromé školství, tj. na dítě v soukromé mateřské škole a na dítě ve školní jídelně – výdejně soukromé mateřské školy. Docházka do dětské skupiny může být pravidelná i velmi flexibilní, děti se mohou na kapacitních místech v průběhu dne a týdne střídat. podrobněji viz. https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-provoz-detskych-skupin.

SPOLUÚČAST RODIČŮ A PODPORA DE MINIMIS

Bude-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), je úhrada nákladů rodičem dle § 6 zákona o dětské skupině nejvýše 4 000 Kč měsíčně (bez stravy). Zastropování výše úhrady ze strany rodiče a převažující financování ze strany státu je dle stanoviska Evropské komise základním předpokladem pro to, aby se na službu nepohlíženo jako na hospodářskou činnost a příspěvek nebyl posuzován jako veřejná podpora. Měsíční úhrada od rodiče tedy musí být vždy nižší než státní příspěvek na místo obsazené dítětem tohoto rodiče.

Příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie (tj. od 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky) je  vyplácen v režimu de minimis a vztahuje se na něj limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory dle příslušných nařízení Evropské komise.

 4/ VAZBA NA LEX UKRAJINA

S ohledem na současnou situaci ohledně pomoci rodičů a dětem s Ukrajiny byly provedeny nezbytné úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob. Je předpoklad, že tyto osoby budou na našem území pobývat spíše dočasně, nelze však opominout, že bude třeba jim pomoci se s danou situací vyrovnat a umožnit jim také například začlenit se na trh práce či využít služeb péče o předškolní (nejmenší) děti formou dětských skupin pro zajištění některých osobních záležitostí a také k adaptaci a podpoře jejich dětí. I když existuje předpoklad, že hlavním zařízením, které bude zajišťovat péči a vzdělávání dětí starších 3 let budou mateřské školy.

Platnost zákona časově omezena na 1 rok (do 31. března 2023)

Jedná se o úpravy:

 • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nebude muset prokazovat vazbu na trh práce pro účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
 • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodiče dítěte
 • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem osoby s dočasnou ochranou;
 • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
 • zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku.

[1] http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

[2] Vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

[3] K žádosti o zápis je nutné přiložit originály nebo výstup z autorizované konverze

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek