Vzhledem ke zvýšenému nárůstu respiračních onemocnění a zhoršující se epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s onemocnění COVID-19 vydal Řídicí orgán OPZ Výjimku č. III upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů s účinností od 1.11.2021. Vydaná výjimka upravuje pravidla pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a pro výpočet osobních nákladů v mikrojeslích.

AKTUALIZACE 29.11.2021 - Dětské skupiny, které získaly dotaci v rámci Mimořádného dotačního řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, čeká nejpozději v únoru 2022 předložení finančního vypořádání a vyúčtování dotace.
Ministerstvo práce a sociálních věcí pro příjemce připravilo podrobný postup, jak finanční vypořádání a vúčtování dotace zpracovat a předložit. Více v příloze včetně potřebných formulářů. 
 

Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnost uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pro poskytovatele jsme připravili DOPORUČENÍ K UZAVÍRÁNÍ TÉTO SMLOUVY, a to s ohledem k § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a s ohledem na další ustanovení zákona zejména v souvislosti s nárokem na příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od pondělí 22.11.2021 mají provozovatelé dětských skupin mimo jiné povinnost vést evidenci všech osob včetně kontaktů a v případě výskytu pozitivního testu kontaktovat bezodkladně hygienickou stanici a předat jí potřebné kontakty. 

Dle mimořádného opatření č. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. října 2021 se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021, které zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek. Zákaz se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Bod 2, f) definuje výjimku pro pečující osoby v dětské skupině, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování péče podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Prezident republiky podepsal novelu zákona o dětských skupinách, jejíž účinnost je od 1.10.2021. Se změnami a novinkami v zákoně jsou současní provozovatelé služby seznamování na on-line seminářích, které v těchto dnech v rámci projektu pobíhají. 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2021 č. 714 bod 11c) (omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf (vlada.cz)) se pro dětské skupiny od 1. 9. 2021 nic nemění. O případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím informačních kanálů projektu Podpora implementace dětských skupin.  

Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem. Účinnost novely je k 1. 10. 2021, pro fungující dětské skupiny samozřejmě počítá s překlenovacím obdobím, aby měly čas na adaptaci. Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí. Klíčové pro novelu bylo zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), které končí během první poloviny roku 2022. Způsob financování i výše příspěvku je stanoven tak, aby provozovatelé měli finanční jistotu a rodiče dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří let.

Aktualizace mimořádného dotačního řízení pro dětské skupiny – prodloužení termínu pro podání žádostí o dotaci a možnost žádat o podporu v rámci tzv. Dočasného rámce. Mimořádné dotační řízení pro provozovatele dětských skupin, které má za cíl částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19 a pomoc s úhradou části nájemného, bylo aktualizováno.

Péče o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky bude šířeji dostupná díky zajištění stabilního a předvídatelného financování. Částka, kterou budou platit rodiče, bude zastropovaná, a to tak, aby byla pro většinu rodin finančně dostupná. V komplexním pozměňovacím návrhu je tato částka stanovena na maximálně 4000 korun pro rodiče dětí do tří let. Státní příspěvek se bude odvíjet od normativu pro soukromé mateřské školy a bude se lišit podle věku dítěte. Novelu zákona nyní schválila Poslanecká sněmovna a čeká ji ještě projednávání v Senátu.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek