Poskytovatel uvedený v § 3 odst. 2 zákona o dětské skupině: ústav, církev, územní samosprávní celek a jím zřízená či založená příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond, vysoká škola, spolek. Tito poskytovatelé mohou současně poskytovat službu i pro své zaměstnance.

Může, počet není omezen. Každá ze skupin ale musí splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině – tj. samostatná místnost a další vybavení, adekvátní počet pečujících osob atd.

Jedná se o 2 odlišné typy služby péče o dítě. Služba péče o dítě v dětské skupině není na rozdíl od podnikání provozována za účelem zisku.

Jako fyzická osoba můžete DS provozovat pouze v případě, že ji poskytujete pro děti svých zaměstnanců.

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Jedná se však o maximální počet dětí v daném časovém okamžiku. Je možné tzv. sdílení místa, tedy například jedno dítě chodí dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze 1 místo v dané dětské skupině. To znamená, že zapsaných může být v dětské skupině dětí více než 24.

Nemusí. Stravu mohou dětem zajišťovat rodiče nebo ji může poskytovatel dovážet, například ze školní jídelny.

Zákon o dětské skupině neupravuje maximální počty pečujících osob ani počty dalších pracovníků poskytovatele. Zákon stanovuje pouze nejnižší počty pečujících osob, a to následovně:
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň
jedno dítě mladší 2 let.

Poskytovatel je dále povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.

Plán výchovy a péče o dítě musí být zaměřen na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Jeho obsah zákon o dětské skupině nestanovuje, to je plně v kompetenci poskytovatele. Plán výchovy a péče o dítě musí být přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené s rodičem a dále je poskytovatel povinen zpřístupnit plán výchovy a péče v prostorách, ve kterých je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě ho též zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině si může z daňového základu odečíst výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení péče o děti zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

K žádosti o zápis je nutné přiložit originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (v předmětu/účelu nájemní smlouvy je ze zákona vyžadováno „provozování dětské skupiny“. S ohledem na povinnost poskytovatele informovat rodiče i MPSV o ukončení činnosti dětské skupiny 3 měsíce předem – ve smyslu § 19 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 5, je vyžadováno, aby výpovědní doba u nájemní smlouvy byla nejméně 3 měsíce),
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (je vyžadováno Závazné stanovisko KHS ve smyslu § 15 a § 16 odst. 4 písm. b) „o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“. Žádné jiné stanovisko KHS, např. stanovisko se změnou užívání prostor, kolaudační souhlas a souhlas s projektovou dokumentací nemůže být pro zápis do evidence dětských skupin MPSV akceptováno),
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (je vyžadováno „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ ve smyslu § 12).

v případě, že žadatel je fyzická osoba (občan ČR i cizinec) nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 4, musí žadatel předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

Ano, rozdíl je v délce platnosti ověřeného dokumentu. Dokument nahraný na CD (DVD), USB flash disk nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky nemá časově ohraničenou platnost; oproti dokumentu vloženému do Úschovy Czech POINT, který pokud není vyzvednut do 7 kalendářních dní, je z Úschovny smazán. Z tohoto důvodu využití Úschovny nedoporučujeme.

Dokumenty ověřené v listinné podobě jsou platné při doručení poštou či podáním přes podatelnu MPSV. Pokud jsou zasílány elektronicky (ve formě skenu), jejich ověření pozbývá platnosti a jsou považovány za neověřené kopie.

Pokud chce žadatel využít možnost nahrát dokumenty do elektronické evidence dětských skupin e-EDS nebo vložit do datové schránky MPSV, je nutné ověřit dokumenty v elektronické podobě autorizovanou konverzí.

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete ZDE.

Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.

Plnění podmínek stanovených zákonem kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz kontrolují krajské hygienické stanice.

Frekvenci kontrol zákon nestanovuje, průběh kontrol je v kompetenci výše zmíněných orgánů.

Na zřízení a provoz služby péče o dítě v dětské skupině nejsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Na financování služby se podílí jak poskytovatelé služby, tak rodiče, a to v souvislosti s tím, jak úhradu upraví ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

MPSV průběžně vyhlašuje výzvy, které pomohou rodičům lépe skloubit osobní a pracovní život z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzvy budou určeny pro ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na  Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost - kontakty ZDE. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu (ESF). 

Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo  je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§11 odst. 1 písm. i).

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek