Poskytovatel uvedený v § 3 odst. 2 zákona o dětské skupině: ústav, církev, územní samosprávní celek a jím zřízená či založená příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond, vysoká škola, spolek, veřejná výzkumná instituce nebo pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí. Tito poskytovatelé mohou současně poskytovat službu i pro své zaměstnance.

Může, počet není omezen. V případě umístění více dětských skupin v jednom objektu je třeba dodržet požadavky kladené požárními předpisy. Každá ze skupin musí také splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině – tj. samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí a další vybavení, hygienické vybavení odpovídající počtu dětí v dětské skupině, adekvátní počet pečujících osob atd.

Jedná se o 2 odlišné typy služby péče o dítě. Dětská skupina se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Požadavky na vázanou živnost „Péče o děti do tří let v denním režimu“ upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Služba péče o děti provozována na základě živnosti je založena na soukromoprávním vztahu, kvalita poskytované služby odpovídá požadavku rodiče.  Služba péče o dítě v dětské skupině není na rozdíl od podnikání provozována za účelem zisku.

Jako fyzická osoba můžete DS provozovat v případě, že ji poskytujete pro děti svých zaměstnanců nebo jako pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Počet dětí v konkrétní dětské skupině je dán kapacitou zapsanou v evidenci poskytovatelů. Jedná se však o maximální počet dětí v daném časovém okamžiku. Je možné tzv. sdílení místa, tedy například jedno dítě chodí dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze 1 místo v dané dětské skupině. To znamená, že zapsaných může být v dětské skupině dětí více.

Nemusí. Stravu mohou dětem zajišťovat rodiče nebo ji může poskytovatel dovážet, například ze školní jídelny.

Zákon o dětské skupině neupravuje maximální počty pečujících osob ani počty dalších pracovníků poskytovatele. Zákon stanovuje pouze nejnižší počty pečujících osob, a to následovně:
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně přítomno 7 až 12 dětí,
c) 3 pečující osoby  v dětské skupině, je-li současně přítomno 13 až 24 dětí.

Poskytovatel je dále povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.

Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Kvalita plánu výchovy a péče se posuzuje v rámci standardů kvality, které jsou upraveny ve vyhlášce č. 350/2021 Sb. Plán výchovy a péče o dítě musí být přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené s rodičem a dále je poskytovatel povinen zpřístupnit plán výchovy a péče v prostorách, ve kterých je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě ho též zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině si může z daňového základu odečíst výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení péče o děti zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

K žádosti o zápis je nutné přiložit originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (v předmětu/účelu nájemní smlouvy je ze zákona vyžadováno „provozování dětské skupiny“. S ohledem na povinnost poskytovatele informovat rodiče i MPSV o ukončení činnosti dětské skupiny 3 měsíce předem – ve smyslu § 19 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 5, je vyžadováno, aby výpovědní doba u nájemní smlouvy byla nejméně 3 měsíce),
  2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu /více zde/,
  3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (je vyžadováno Závazné stanovisko KHS ve smyslu § 15 a § 16 odst. 4 písm. c) „o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“. Žádné jiné stanovisko KHS, např. stanovisko se změnou užívání prostor, kolaudační souhlas a souhlas s projektovou dokumentací nemůže být pro zápis do evidence dětských skupin MPSV akceptováno),
  4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna (je vyžadováno „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ ve smyslu § 12),
  5. v případě, že žadatel je fyzická osoba (občan ČR i cizinec) nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí ve smyslu § 5a odst. 3, musí žadatel předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Ano, rozdíl je v délce platnosti ověřeného dokumentu. Dokument nahraný na CD (DVD), USB flash disk nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky nemá časově ohraničenou platnost; oproti dokumentu vloženému do Úschovy Czech POINT, který pokud není vyzvednut do 7 kalendářních dní, je z Úschovny smazán. Z tohoto důvodu využití Úschovny nedoporučujeme.

Dokumenty ověřené v listinné podobě jsou platné při doručení poštou či podáním přes podatelnu MPSV. Pokud jsou zasílány elektronicky (ve formě skenu), jejich ověření pozbývá platnosti a jsou považovány za neověřené kopie.

Pokud chce žadatel využít možnost nahrát dokumenty do elektronické evidence dětských skupin e-EDS nebo vložit do datové schránky MPSV, je nutné ověřit dokumenty v elektronické podobě autorizovanou konverzí.

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete ZDE.

Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.

Plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz, stejně jako podmínky plnění zdravotní způsobilosti pečujících osob a dětí včetně uchovávání lékařských posudků kontrolují krajské hygienické stanice.

Dodržování standardů kvality péče poskytovatelem a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prostřednictvím příspěvku na provoz dětské skupiny kontroluje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Plnění ostatních podmínek stanovených zákonem o dětské skupině kontroluje Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Frekvenci kontrol zákon nestanovuje, průběh kontrol je v kompetenci výše zmíněných orgánů.

Novela zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném od 1. 10. 2021 poskytuje možnost čerpat státní příspěvek  na provoz zařízení od 1. 1. 2022.  Příspěvek je určen na úhradu mzdových nákladů, povinného dalšího vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravování dětí a dalších provozních nákladů.  Žádost o příspěvek na provoz je možné vždy podat od 1. do 31. 1. na kalendářní rok.

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty případně také dotacemi z Evropského sociálního fondu.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu.

Výzvy budou určeny pro ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na  Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost - kontakty ZDE. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu (ESF). 

Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo  je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§11 odst. 1 písm. h).

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek