Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině mají dle zákona povinnost oznámit do 15 dnů všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis a předložit vše na MPSV ČR.

Jak oznámit změnu:

  • zaslat poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 nebo
  • zaslat prostřednictvím datové schránky MPSV: sc9aavg (do poznámky uvést evidence dětských skupin) nebo
  • donést osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu nebo
  • nahrát do elektronické evidence e-EDS

Čeho se mohou změny týkat:  název/jméno poskytovatele, jeho sídla; změna člena statutárního orgánu; názvu dětské skupiny; změna kapacity DS; nová či změněná nájemní nebo pojistná smlouva po vypršení platnosti předešlé. Oznámení o změně kapacity, místa poskytování služby a názvu dětské skupiny se považuje za žádost o změnu oprávnění. Změna oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů.

Náležitosti oznámení o změně:  Vedle stručného popisu změny musí oznámení obsahovat název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; název dětské skupiny.  Dle druhu změny se dále předkládají relevantní dokumenty - originál či ověřená kopie nájemní smlouvy,  kopie pojistné smlouvy, doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany  či stanovisko krajské hygienické stanice (v případě změny kapacity a prostor).

Pro nahlášení změny v evidenci poskytovatelů lze využít tento formulář (pdf formát)

Odkaz na stránky evidence dětských skupin MPSV - http://evidence.mpsv.cz

Nenahlášení změn v dané lhůtě je přestupkem se sankcí až 30 000 Kč. (§ 22).

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek