1) Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost +

V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou ročního provozu po zapsání do evidence. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 3,4 mld. Kč. Vyhlášení výzvy je závislé na schválení programu a následně jednotkových nákladů Evropskou komisí.

V OPZ+ lze rovněž očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.

2) Možnost financování nových zařízení péče o děti z Národního plánu obnovy

18. března byla vyhlášena výzva na podpora budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Na Investice do nových dětských skupin je v této výzvě vyčleněno 2,74 mld Kč. Žádosti lze podávat od 20. 4. 2022 do 30.11.2022. Znění výzvy a potvřebné informace jsou zveřejněny ZDE.

3) Možnost financování stávajících zařízení péče o děti z Národního plánu obnovy

Podpořena bude i adaptace již existujících dětských skupin a mikrojeslí v návaznosti na novelu zákona č 247/2014 Sb. formou investic z Národního plánu obnovy. Na tyto investice bylo vyčleněny necelé 2 mld. Kč. Vyhlášení výzev se očekává na začátku 2 pololetí 2022 po vydání nové vyhlášky k požární bezpečnosti.

4) Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

Dne 1. 10. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.

O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských.

 

Vazba na LEX UKRAJINA

S ohledem na současnou situaci ohledně pomoci rodičů a dětem s Ukrajiny byly provedeny nezbytné úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob. Je předpoklad, že tyto osoby budou na našem území pobývat spíše dočasně, nelze však opominout, že bude třeba jim pomoci se s danou situací vyrovnat a umožnit jim také například začlenit se na trh práce či využít služeb péče o předškolní (nejmenší) děti formou dětských skupin pro zajištění některých osobních záležitostí a také k adaptaci a podpoře jejich dětí. I když existuje předpoklad, že hlavním zařízením, které bude zajišťovat péči a vzdělávání dětí starších 3 let budou mateřské školy.

Platnost zákona časově omezena na 1 rok (do 31. března 2023)

Jedná se o úpravy:

  • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nebude muset prokazovat vazbu na trh práce pro účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
  • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodiče dítěte
  • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem osoby s dočasnou ochranou;
  • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
  • zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku

Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz)

Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu DS pomocí prostředků z OPZ+.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek