Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, která je spravována MPSV. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály (ověřené kopie) nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (v předmětu/účelu nájemní smlouvy je ze zákona vyžadováno „provozování dětské skupiny“. S ohledem na povinnost poskytovatele informovat rodiče i MPSV o ukončení činnosti dětské skupiny 3 měsíce předem – ve smyslu § 19 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 5, je vyžadováno, aby výpovědní doba u nájemní smlouvy byla nejméně 3 měsíce),
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (je vyžadováno Závazné stanovisko KHS ve smyslu § 15 a § 16 odst. 4 písm. b) „o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“. Žádné jiné stanovisko KHS, např. stanovisko se změnou užívání prostor, kolaudační souhlas a souhlas s projektovou dokumentací nemůže být pro zápis do evidence dětských skupin MPSV akceptováno),
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (je vyžadováno „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ ve smyslu § 12).
  4. v případě, že žadatel je fyzická osoba (občan ČR i cizinec) nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 4, musí žadatel předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

Jak podat žádost v listinné podobě (ověřené dokumenty)

  • zaslat poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 nebo
  • donést osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu.

Jak podat žádosti elektronicky (výstup z autorizované konverze dokumentů)

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete zde. Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek