Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, která je spravována MPSV. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, originály (ověřené kopie) nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

 1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (v předmětu/účelu nájemní smlouvy je ze zákona vyžadováno „provozování dětské skupiny“. S ohledem na povinnost poskytovatele informovat rodiče i MPSV o ukončení činnosti dětské skupiny 3 měsíce předem – ve smyslu § 19 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 5, je vyžadováno, aby výpovědní doba u nájemní smlouvy byla nejméně 3 měsíce),
 2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu /více zde/,
 3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (je vyžadováno Závazné stanovisko KHS ve smyslu § 15 a § 16 odst. 4 písm. c) „o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“. Žádné jiné stanovisko KHS, např. stanovisko se změnou užívání prostor, kolaudační souhlas a souhlas s projektovou dokumentací nemůže být pro zápis do evidence dětských skupin MPSV akceptováno),
 4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovana včetně uvedení časového období od - do (je vyžadováno „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ ve smyslu § 12),
 5. v případě, že žadatel je fyzická osoba (občan ČR i cizinec) nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a), § 5a odst. 3, musí žadatel předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. U právnických osob dokládá obdobně bezúhonnost členů statutárního orgánu,
 6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Jak podat žádost v listinné podobě (ověřené dokumenty)

 • zaslat poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 nebo
 • donést osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu.

Jak podat žádosti elektronicky (výstup z autorizované konverze dokumentů)

 
NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY při podávání žádosti o oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zák. 247/2014 Sb.
 • Zaslání kopií místo originálu/autorizované konverze,
 • v nájemní smlouvě chybí v účelu dětská skupina,
 • smlouva není platná a účinná v době zaslání na MPSV,
 • chybí přílohy, které jsou jako nedílné součásti smluv,
 • dokumenty nejsou podepsané,
 • v pojistné smlouvě chybí pojištěná dětská skupina dle zák. 247/2014 sb.,
 • požárně bezpečností řešení je zasláno bez kulatého razítka. 

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete zde. Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.

Formulář Žádost o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - v pdf, ve word.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek