Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, která je spravována MPSV. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, originály (ověřené kopie) nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (v předmětu/účelu nájemní smlouvy je ze zákona vyžadováno „provozování dětské skupiny“. S ohledem na povinnost poskytovatele informovat rodiče i MPSV o ukončení činnosti dětské skupiny 3 měsíce předem – ve smyslu § 19 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 5, je vyžadováno, aby výpovědní doba u nájemní smlouvy byla nejméně 3 měsíce),
  2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu /více zde/,
  3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (je vyžadováno Závazné stanovisko KHS ve smyslu § 15 a § 16 odst. 4 písm. c) „o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“. Žádné jiné stanovisko KHS, např. stanovisko se změnou užívání prostor, kolaudační souhlas a souhlas s projektovou dokumentací nemůže být pro zápis do evidence dětských skupin MPSV akceptováno),
  4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovana včetně uvedení časového období od - do (je vyžadováno „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ ve smyslu § 12),
  5. v případě, že žadatel je fyzická osoba (občan ČR i cizinec) nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a), § 5a odst. 3, musí žadatel předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. U právnických osob dokládá obdobně bezúhonnost členů statutárního orgánu,
  6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Jak podat žádost v listinné podobě (ověřené dokumenty)

  • zaslat poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 nebo
  • donést osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu.

Jak podat žádosti elektronicky (výstup z autorizované konverze dokumentů)

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete zde. Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.

Formulář Žádost o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - v pdf, ve word

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek