FB otazaka poradenstvi 002Dotazy z oblasti standardů kvality zodpovídá Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV do 7 pracovních dnů na  adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v mimořádných případech (při součinnosti s dalšími partnery) do zákonné lhůty 30 dnů, přičemž tazatelé budou o prodloužení lhůty včas informováni.  

Poskytnutý kontakt je určen pro dotazy týkající se standardů kvality, zejména obsahu kritérií pro posuzování kvality péče dle příslušné vyhlášky!

 

paragraf modryNovela stanovuje od 1. 10. 2021 všem poskytovatelům dětských skupin povinnost dodržovat standardy kvality péče o dítě v dětské skupině, jejichž cílem je stanovení základních požadavků na kvalitu poskytovaných služeb. Kvalita poskytovaných služeb péče o dítě v dětské skupině je posuzována v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte, v oblasti personálního a provozního zabezpečení. Kritéria ke standardům jsou stanovena vyhláškou č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v pdf). Kontrolu dodržování standardů kvality péče bude projednávat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 
Další informace: 
 
 
Metodické materiály (mpsv.cz) - Průvodce standardy DS
 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb.  /Obsah kritérií pro posuzování kvality péče/

 • OBLAST PÉČE O DÍTĚ A NAPLŇOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE

Kritérium

 1. Kvalita plánu výchovy a péče: Plán výchovy a péče zohledňuje věkové složení dětí, individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému stavu, nastavuje vhodné psychosociálních podmínky výchovné péče v dětské skupině a je založen na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného potenciálu, zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti. Plán výchovy a péče upravuje podmínky a způsoby zajištění péče v případě přijetí dítěte se specifickými potřebami. Část dne je vyhrazena pobytu venku.
 2. Postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině: Poskytovatel písemně zpracuje proces nástupu dítěte do dětské skupiny a podle těchto pravidel postupuje. Poskytovatel zohledňuje individuální potřeby dítěte. Poskytovatel s pravidly postupu při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině seznámí rodiče dítěte a pokud možno aktivně je zapojuje do procesu adaptace.
 3. Sledování vývoje dítěte: Poskytovatel nastaví pozorovací a vyhodnocovací procesy ve vývoji dítěte.
 4. Komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte: Pečující osoby průběžně a pravidelně konzultují s rodiči potřeby a vývoj dítěte.

 

 • OBLAST PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kritérium

 1. Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.
 2. Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzdělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.

 

 • OBLAST PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kritérium

 1. Dodržování vnitřních pravidel: Poskytovatel zajistí dodržování vnitřních pravidel a na jejich základě zajistí plnou informovanost rodičů a veřejnosti o způsobu péče o děti.
 2. Zajištění bezpečnosti dětí: Poskytovatel dostatečně zajistí bezpečné prostředí z hlediska předcházení úrazu dětí a pečujících osob. Poskytovatel zohlední věkové složení dětí a počet pečujících osob k zajištění bezpečného prostředí, zejména v době stravování.
 3. Řešení mimořádných situací: Poskytovatel písemně zpracuje základní rizikové a nouzové situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním služby, a všechny zaměstnance prokazatelně seznámí s postupy při jejich řešení.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek