Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnosti uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pro poskytovatele jsme připravili DOPORUČENÍ K UZAVÍRÁNÍ TÉTO SMLOUVY, a to s ohledem k § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a s ohledem na další ustanovení zákona zejména v souvislosti s nárokem na příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.
 
Služba péče o dítě v dětské skupině je založena na soukromoprávním smluvním vztahu mezi poskytovatelem a rodičem. Zákon stanoví povinné náležitosti, jednak pro ochranu zájmů slabší strany (rodiče), jednak z důvodu nároku na příspěvek ze státního rozpočtu. Zařazení dalších ujednání o úpravě vzájemných práv a povinností je na domluvě smluvních stran. Dobře promyšlené formulace mohou předejít pozdějším nedorozuměním nebo dokonce vzájemným sporům.
Obecně platná jsou rovněž ustanovení občanského zákoníku. Smluvními stranami jsou poskytovatel na straně jedné (tedy osoba nebo subjekt zapsaný v evidenci poskytovatelů s uvedením fyzické osoby oprávněné jednat za poskytovatele při uzavírání smlouvy, ne konkrétní dětská skupina) a rodič dítěte na straně druhé. Za rodiče se pro účely zákona považuje i osoba, jíž bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů (§ 3 odst. 1). Předmětem smlouvy je poskytování služby péče o konkrétní dítě v konkrétní dětské skupině, což je třeba ve smlouvě specifikovat.
 
Zákon o dětské skupině stanoví povinnou lhůtu pro uchování smluv včetně jejich příloh.
 
DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVATELE - ke stažení v pdf formátu

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek