Aktualizace 20.dubna 2021

Otázky a odpovědi k uzavření dětských skupin od 1. března 2021 - v pdf formátu ZDE.

UZAVŘENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN OD 1. BŘEZNA 2021

OČKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS

Otázky a odpovědi

 

PRAZDNA TRIDA2a

 

DS zůstává zavřená, maminka je pedagog (spadá do výjimky) a dítě má na individuálu v DS. MŠ ji dítě nepřijme.

Pokud to znamená, že o dítě standardně pečuje DS, která je uzavřená, má maminka (pedagog) nárok na ošetřovné.

 

DS zůstává zavřená a nepřijme ani zdravotníky či sociální pracovníky.

Nárok na ošetřovné v tomto případě náleží, protože DS je uzavřená. Je možné, že zaměstnavatel bude vyžadovat potvrzení zřizovatele DS. OSSZ se takové potvrzení nepředkládá.

 

DS otevře pro zdravotníky, pedagogy a ostatní profese dle platné výjimky. Maminka je zdravotník a dítě nedá do DS.

Nárok na ošetřovné mamince (zdravotnici) nevzniká, protože není objektivně potřeba péče z důvodu zavření zařízení pro děti. DS je pro její dítě otevřená.

 

DS otevře pro zdravotníky. Ostatní profese mimo výjimky zůstávají s dětmi doma.

Nárok na ošetřovné rodičům ostatních profesí vzniká, protože není možnost péče o dítě v takové dětské skupině.

 

Musí děti nosit ochranu dýchacích cest?

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné patření:

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině, pro pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Více na: Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)

 

Mohou do DS od 12. 4. 2021 docházet předškoláci?

Ano, s účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak že, omezuje: A) v čl. I bodu 5 písmeno i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/priloha-4-0393.pdf

 

Mají povinnost se testovat pečující osoby v DS, které prošly 1. nebo 2. fází očkování?

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je pravidelné testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 povinné pro všechny zaměstnance osobně přítomné na pracovišti, s výjimkou:

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud tedy pečující osoba má za sebou aplikaci první dávky očkovací látky ve dvoudávkovém schématu (tj. čeká ji druhá aplikace očkovací dávky), je povinna se pravidelně testovat. V případě, kdy má pečující osoba za sebou aplikaci druhé dávky ve dvoudávkovém schématu, nemusí se nechat testovat ze předpokladu, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky alespoň 14 dnů a nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 (pro řádné prokázání je nezbytné, aby pečující osoba disponovala certifikátem MZd). Odkazy: Mimořádné-opatření-vyšetření-na-přítomnost-SARS-CoV-2-zaměstnanců-škol-a-školských-zařízení-s-nezbytnou-péčí-o-děti-od-2-do-10-let.pdf (mzcr.cz) nebo https://covid.gov.cz/opatreni/antigenni-testovani-na-koronavirus/antigenni-testovani-zamestnancu-skol-skolskych-zarizeni

 

Můžeme v době uzavřeného provozu vybírat školkovné, popř. se slevou nebo se momentálně vybírat nesmí?

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině vychází ze smlouvy o poskytování služby, která je soukromoprávním aktem mezi rodiči a poskytovatelem služby péče o dítě. Záleží tedy na nastavení podmínek dané smlouvy.

 

Budou se muset zaměstnanci pravidelně testovat? A bude je muset hradit zaměstnanec nebo zaměstnavatel? A je to pro zaměstnance povinné?

Dětské skupiny mohou provozovat různé typy subjektů. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Více na: Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf (mzcr.cz)

Dále platí, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Více na: Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele k testování podle čl. I až V podstoupit, a to s výjimkou: 

 1. a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a
 2. b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dětské skupiny, které v současné době nesmí poskytovat službu péče o dítě a zaměstnanci pracují z domova, případně jsou na překážkách, testování zahájí v souvislosti se zahájením poskytování služby. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Průvodce samotestováním ve firmách | MPO, včetně formulářů ke stažení atd. a upozornění na vyjádření ÚOOÚ – GDPR K povinnému testování zaměstnanců ve firmách: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) 

 

Děti se neočkují, budou muset děti podstupovat testy?

Tato povinnost zatím nebyla stanovena.

 

Může dětská skupina čerpat IZOLAČKU?

Příjemci dotace v režimu jednotkových nákladů na projektech dětských skupin mohou čerpat IZOLAČKU, aktuálně na: Izolačka (mpsv.cz), aniž by to mělo dopad na čerpání dotace z OPZ. Jde
o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

 

Je možné se domluvit s pečujícími osobami na čerpání dovolené (např. jeden týden dovolené)? Prosím o informaci, jak správně řešit pracovně-právní vztahy v době vládního nařízení.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, je však nezbytné podle § 217 zákoníku práce zaměstnanci dobu čerpání dovolené písemně oznámit minimálně 14 dní předem, ledaže zaměstnanec s kratší dobou seznámení se s touto skutečností výslovně souhlasí. Doporučujeme si na stánkách MPSV prostudovat informace ohledně práv zaměstnanců (https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu), případně zde naleznete rovněž pracovněprávní desatero boje s Covid-19 (návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření:  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnepravni_desatero_boje_s_koronavirem_2_4_2020+%281%29.pdf/). Ohledně získání dalších informací se můžete obrátit také na Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/informace-o-koronaviru/).

 

Dětské skupiny byli zařazeni mezi prioritní skupiny pro očkování. V březnu nám byly pro zaměstnance zaslány unikátní kódy pro očkování. Někteří zaměstnanci ale v rámci této priorizace očkováni nebyli. Prosím, je nyní možnost získat další kódy a nechat ´doočkovat ´další zaměstnance?

Unikátní kódy byly zaslány dětským skupinám v prvním týdnu v březnu a bylo možné je poskytnout zaměstnancům bez ohledu na věk, a to jak pečujícím osobám, tak i dalším osobám podílejících se na provozu dětské skupiny. Pokud někteří zaměstnanci očkování nepodstoupili, musí nyní počkat, až bude jejich věkové kategorii umožněna registrace k očkování.

 

Někteří zaměstnanci se odmítli očkovat, a můj dotaz tedy směřuje na to, zda je očkování povinné, a jestli se do budoucna plánuje, že by bez něj daná osoba nemohla vykonávat činnost?

Očkování probíhá na bázi dobrovolnosti, nicméně se důrazně doporučuje – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na potřebnost proočkování co největší části populace. Prozatím podmiňování výkonu práce s očkováním není plánována.

 

Ráda bych se zeptala na to, zda máme nárok na nějakou kompenzaci? Jako DS čerpáme dotaci z ESF, kde není možné křížové financování. Nyní ale vláda nařídila uzavření a takovou situaci nikdo nepředpokládal. Podpora z ESF nekryje v žádném případě 100 % nákladů. Teď nám zbyly objednané obědy, nakoupené svačiny a přijdeme o školné od klientů na březen. Jak řešit současnou situaci?

Dětské skupiny podpořené v režimu jednotkových nákladů mohou využít řešení v podobě výjimky pro výpočet obsazenosti, která umožňuje uhradit vynaložené náklady v případě přerušení provozu dětské skupiny na základě výše zmíněného usnesení vlády. Souběh programu Antivir (jakéhokoli typu) s dotací ESF na provoz dětských skupin není možný.

Dne 12. 4. 2021 vláda na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí  schválila 74.2 mil. Kč na mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Dotační titul je v současné době v procesu přípravy a dětské skupiny budou o jeho spuštění informováni metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin.

Pro další informace ohledně financování doporučujeme sledovat webové stránky ESF ČR a MPSV, kde jsou průběžně aktualizované informace (https://www.esfcr.cz/aktuality-opz a www.mpsv.cz ).

 

Dobrý den, vzhledem k tomu, že dětskou skupinu máme i nadále otevřenou pro zaměstnance nemocnice a pečující osoby se střídají ve směnách, aby se nepotkaly a to i z jiných DS. Jaká jim náleží odměna, když jsou v práci třeba 2 dny v týdnu a zbytek jsou doma a čekají, až budou mít zase službu?

V případě uzavření DS od 1. března 2021 se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

V případě, že by byli odměňováni mzdou, mohla by  přicházet v úvahu i částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), kdy z důvodu omezení poptávky po poskytovaných službách  zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. V dohodě s odborovou organizací nebo na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele (nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace) může náhrada mzdy činit nejméně 60% průměrného výdělku zaměstnance. Doporučujeme si na stánkách MPSV prostudovat informace ohledně práv zaměstnanců (https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu), případně zde naleznete rovněž pracovněprávní desatero boje s Covid-19 (návod na řešení situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnepravni_desatero_boje_s_koronavirem_2_4_2020+%281%29.pdf/). Ohledně získání dalších informací se můžete obrátit také na Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/informace-o-koronaviru/).

 

Mají provozovatelé dětských skupin nárok na nějaké finanční kompenzace v souvislosti s jejich uzavřením od 1. března 2021?

U dětských skupin (DS) jsou dvě varianty:

 1. Provoz DS je financován z veřejných rozpočtů (ESF, dotace krajských úřadů apod.):
 1. Provoz DS není financován z veřejných rozpočtů (ESF, dotace krajských úřadů apod.):
 • Zaměstnavatel může požádat o kompenzace v programu Antivirus (režim A Plus):
  • Režim A Plus se týká situací, kdy došlo k uzavření provozu nařízením vlády (pro případy karantény/izolace se využívá režim A).
  • Zaměstnavatelé mohou požádat Úřad práce o příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody (max. 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec).
  • Provozovatel DS nesmí být z veřejné sféry, jelikož nelze proplatit platovou sféru.

Dále dne 12. 4. 2021 vláda na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí  schválila 74.2 mil. Kč na mimořádný dotační titul pro všechny poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak
i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Dotační titul je v současné době v procesu přípravy a dětské skupiny budou o jeho spuštění informování metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin. Zároveň doporučujeme sledovat webové stránky ministerstva www.mpsv.cz.

 

Mají provozovatelé dětských skupin povinnost zajistit ochranné pomůcky (respirátory, roušky, dezinfekce…) zaměstnancům v dětských skupinách?

Ano, od 1. března 2021 mají zaměstnavatelé povinnost vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek, vždy bez výdechového ventilu), a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

 

Jaký plat mají pobírat pečující osoby? Mají se řídit PRACOVNĚPRÁVNÍM DESATEREM BOJE S KORONAVIREM bod VIII (tj. 100 % platu), anebo vnitřními pravidly dětské skupiny, v kterých si stanovily 60 %?

Pečující osoby budou po dobu uzavření DS z důvodu mimořádných opatření vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví či pandemického zákona pobírat 100 % platu.

 • V případě uzavření DS od 1. března 2021 se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Poskytování náhrady mzdy nebo platu v nižší výši je nepřípustné.
 • Snížení náhrady příjmu na nejméně 60 % průměrného výdělku z důvodu překážky v práci podle § 209 zákoníku práce (částečná nezaměstnanost) není možné u zaměstnavatelů veřejné sféry odměňujících své zaměstnance platem. 
 • Sníženou náhradu mzdy lze poskytnout pouze u zaměstnavatelů podnikatelské sféry, kteří své zaměstnance odměňují mzdou, a to ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy po tuto dobu zaměstnanci přísluší za podmínky, že existuje ohledně této překážky v práci a
 • snížení náhrady mzdy dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

 

Pokud jsou pečující osoby tzv. na homeworkingu a mají např. nařízené on-line studium, jaký je jejich plat?

Účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studia za účelem prohloubení kvalifikace je považována za výkon práce a zaměstnanci podle § 230 ZP přísluší mzda nebo plat, jako při výkonu práce na pracovišti.

 

Může zaměstnavatel nařídit pečujícím osobám dovolenou v souvislosti s uzavřením dětské skupiny?

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Musí však podle § 217 zákoníku práce zaměstnanci písemně oznámit dobu čerpání dovolené minimálně 14 dní předem, ledaže zaměstnanec s kratší dobou seznámení souhlasí.

 • Bez dohody se zaměstnancem nelze nařídit dovolenou tzv. „ze dne na den“.
 • Zaměstnavatel je mimo jiné povinen určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců a musí přihlížet k nejen k provozním důvodům, ale i k oprávněným zájmům zaměstnance.

 

Mohou být pečující osoby, po dobu zákazu, na pracovišti z důvodu náhradní práce (podle náplně práce) – úklid, péče o zahradu, příprava Plánu výchovy a péče, vzdělávání?

Z pracovněprávního hlediska vyplývá, že zaměstnanec není povinen vykonávat jinou práci, než má sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě.

 • Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu jiné práce mimo sjednaný druh práce a jejím odměňování dohodnout. V případě výkonu těchto prací v rámci stávajícího sjednaného druhu práce se na odměňování těchto zaměstnanců nic nemění, tj. za práci jim vzniká nárok na plat určený zaměstnavatelem v platovém výměru, případně na sjednanou, stanovenou nebo určenou mzdu.

 

Dotazy k výše uvedenému je možné směřovat na:

Bc. Radka Pleštilová, DiS., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 778 427 886

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek