Aktualizace 10.dubna 2021

Otázky a odpovědi k uzavření dětských skupin od 1. března 2021 - v pdf formátu ZDE.

UZAVŘENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN OD 1. BŘEZNA 2021

OČKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS

Otázky a odpovědi

 

PRAZDNA TRIDA2a

 

Musí děti nosit ochranu dýchacích cest?

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné patření:

Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku, b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině, pro pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Více na: Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

 

Mohou do DS od 12. 4. 2021 docházet předškoláci?

V první fázi se v rámci mateřských škol počítá s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce. V případě dětí předškolního věku s docházkou do dětských skupin platí, že pokračuje individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy (rodiče mají povinnost zajistit účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech). Více na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k. Tedy pro předškoláky se dle daného usnesení nic nezměnilo. Omezení provozu dětských skupin je však upraveno jednáním vlády  ze dne 6. 4. 2021 a umožňuje docházku pro děti pouze pracovníků ze sociální a zdravotnické oblasti a to bez ohledu na věk. Odkaz: Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

 

Mají povinnost se testovat pečující osoby v DS, které prošly 1. nebo 2. fází očkování?

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je pravidelné testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 povinné pro všechny zaměstnance osobně přítomné na pracovišti, s výjimkou:

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud tedy pečující osoba má za sebou aplikaci první dávky očkovací látky ve dvoudávkovém schématu (tj. čeká ji druhá aplikace očkovací dávky), je povinna se pravidelně testovat. V případě, kdy má pečující osoba za sebou aplikaci druhé dávky ve dvoudávkovém schématu, nemusí se nechat testovat ze předpokladu, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky alespoň 14 dnů a nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 (pro řádné prokázání je nezbytné, aby pečující osoba disponovala certifikátem MZd). Odkazy: Mimořádné-opatření-vyšetření-na-přítomnost-SARS-CoV-2-zaměstnanců-škol-a-školských-zařízení-s-nezbytnou-péčí-o-děti-od-2-do-10-let.pdf (mzcr.cz) nebo https://covid.gov.cz/opatreni/antigenni-testovani-na-koronavirus/antigenni-testovani-zamestnancu-skol-skolskych-zarizeni

 

Z dopisu, který jsme obdrželi společně s kódem pro očkování, vyplývá, že nyní se prioritně budou očkovat věkové skupiny ve věku 55 let a výše. V naší DS je nejstarší osoba 50 let. Znamená to, že s registrací našich mladších zaměstnanců máme vyčkat další období (tj. cca za 2-3 týdny)?

V návaznosti na distribuci unikátních kódu k registraci na očkování proti onemocnění COVID-19 obdrželi poskytovatelé dětských skupin kód, který je nyní možné poskytnout zaměstnancům bez ohledu na věk, a to jak pečujícím osobám, tak i dalším osobám podílejících se na provozu dětské skupiny.

 

Pokud jsme 4 pečující osoby, tak při registraci uvádíme 1 unikátní kód?

Unikátní kód slouží k registraci všech pracovníků dané DS, kteří pracují v přímé péči u dětí nebo nově také zabezpečují provoz DS (platí pro pracovní poměr, DPČ i DPP). Každý jednotlivý pracovník při své registraci uvede kód, který zařízení obdrželo. K samotnému očkování pak přináší každý zaměstnanec DS podepsané a orazítkované potvrzení od zaměstnavatele.

 

Můžeme v době uzavřeného provozu vybírat školkovné, popř. se slevou nebo se momentálně vybírat nesmí?

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině vychází ze smlouvy o poskytování služby, která je soukromoprávním aktem mezi rodiči a poskytovatelem služby péče o dítě. Záleží tedy na nastavení podmínek dané smlouvy.

 

Budou se muset zaměstnanci pravidelně testovat? A bude si je muset v případě výše muset hradit zaměstnanec nebo zaměstnavatel? A je to pro zaměstnance povinné?

Dětské skupiny mohou provozovat různé typy subjektů. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Více na: Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf (mzcr.cz)

Dále platí, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Více na: Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele k testování podle čl. I až V podstoupit, a to s výjimkou: 

 1. a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a
 2. b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dětské skupiny, které v současné době nesmí poskytovat službu péče o dítě a zaměstnanci pracují z domova, případně jsou na překážkách, testování zahájí v souvislosti se zahájením poskytování služby. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Průvodce samotestováním ve firmách | MPO, včetně formulářů ke stažení atd. a upozornění na vyjádření ÚOOÚ – GDPR K povinnému testování zaměstnanců ve firmách: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) 

 

Děti se neočkují, budou muset děti podstupovat testy?

Tato povinnost zatím nebyla stanovena.

 

Může dětská skupina čerpat IZOLAČKU?

Příjemci dotace v režimu jednotkových nákladů na projektech dětských skupin mohou čerpat IZOLAČKU, aktuálně na: Izolačka (mpsv.cz), aniž by to mělo dopad na čerpání dotace z OPZ. Jde
o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

 

V současné době naše 2 zaměstnankyně /vychovatelky/ absolvují kurz chůvy z důvodu zastupitelnosti v DS. Mohu nahlásit i tyto pracovnice na očkování?

K registraci na očkování a následnému samotnému očkování je potřeba, aby dotčené osobě trval pracovní poměr, tedy byla zaměstnána jako pečující osoba či osoba podílející se na provozu dětské skupiny. Při samotném očkování se dokládá potvrzení od zaměstnavatele.

 

Pokud mám smlouvu na záskok za chůvy v době nemoci, mohu se přihlásit k očkování? Zaskakuji cca 7 x v měsíci za chůvy.

K registraci očkování a následnému samotnému očkování je třeba, aby dotčené osobě trval pracovní poměr (na základě pracovní smlouvy, DPČ či DPP). Nyní je možné k registraci přihlásit zaměstnance bez ohledu na věk a to jak pečující osoby tak i další osoby podílející se na provozu dětské skupiny.

 

Mohu registrovat na očkování rovněž naše zaměstnankyně - vychovatelky v Dětských klubech podpořených z OPZ (nejsme školské zařízení)?

Na základě rozhodnutí vlády se mohou v březnu registrovat k očkování pečující osoby z dětských skupin a mikrojeslí evidovaných u MPSV. Podmínkou je trvající pracovní poměr. Pracující v dětských klubech nejsou v současné době zařazeni do předmětné prioritní skupiny pro registraci k očkování (pokud nejsou zároveň zaměstnány i v dětské skupině či mikrojeslích jako pečující osoby).

 

Je možné se domluvit s pečujícími osobami na čerpání dovolené (např. jeden týden dovolené)? Prosím o informaci, jak správně řešit pracovně-právní vztahy v době vládního nařízení.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, je však nezbytné podle § 217 zákoníku práce zaměstnanci dobu čerpání dovolené písemně oznámit minimálně 14 dní předem, ledaže zaměstnanec s kratší dobou seznámení se s touto skutečností výslovně souhlasí. Doporučujeme si na stánkách MPSV prostudovat informace ohledně práv zaměstnanců (https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu), případně zde naleznete rovněž pracovněprávní desatero boje s Covid-19 (návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření:  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnepravni_desatero_boje_s_koronavirem_2_4_2020+%281%29.pdf/). Ohledně získání dalších informací se můžete obrátit také na Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/informace-o-koronaviru/).

 

Někteří zaměstnanci se odmítají očkovat, a můj dotaz tedy směřuje na to, zda je očkování povinné, a jestli se do budoucna plánuje, že by bez něj daná osoba nemohla vykonávat činnost?

Očkování probíhá na bázi dobrovolnosti, nicméně se důrazně doporučuje – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na potřebnost proočkování co největší části populace. Prozatím podmiňování výkonu práce s očkováním není plánována.

 

Ráda bych se zeptala na to, zda máme nárok na nějakou kompenzaci? Jako DS čerpáme dotaci z ESF, kde není možné křížové financování. Nyní ale vláda nařídila uzavření a takovou situaci nikdo nepředpokládal. Podpora z ESF nekryje v žádném případě 100 % nákladů. Teď nám zbyly objednané obědy, nakoupené svačiny a přijdeme o školné od klientů na březen. Jak řešit současnou situaci?

Dětské skupiny podpořené v režimu jednotkových nákladů mohou využít řešení v podobě výjimky pro výpočet obsazenosti, která umožňuje uhradit vynaložené náklady v případě přerušení provozu dětské skupiny na základě výše zmíněného usnesení vlády. Souběh programu Antivir (jakéhokoli typu) s dotací ESF na provoz dětských skupin není možný. Pro další informace ohledně financování doporučujeme sledovat webové stránky ESF ČR, kde jsou průběžně aktualizované informace (https://www.esfcr.cz/aktuality-opz).

 

Nemáme datovou schránku, je možné poslat kód pro registraci k očkování jiným způsobem?

V případě, že nemáte datovou schránku, Vám byl unikátní kód rozesílán poštou ve stejném termínu jako prostřednictvím datové schránky, tedy v prvním březnovém týdnu (1.- 5. 3. 2021). Pokud Vám v nejbližších dnech unikátní kód nedorazí, prosím obraťte se na tým projektu Podpory implementace dětských skupin (http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare) nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Mohu na registrování zařadit také osoby, které v DS zaskakují v případě potřeby (např. nemoc stávajících pečujících osob)?

Očkování v této fázi je určené pro zaměstnance, kteří jsou dle náplně práce v rámci uzavřeného pracovně-právního vztahu (HPP, DPČ, DPP) pečujícími osobami pro přímou práci s dětmi tak nepečující osoby a to bez ohledu věku (v potvrzení od zaměstnavatele, které je potřeba před očkováním předložit, zaměstnavatel potvrzuje, že je uvedený zaměstnanec zaměstnán v přímé péči o děti).

 

Je možné potvrzení od zaměstnavatele potřebné při očkování podepsat elektronickým podpisem a doložit jej v elektronické podobě?

Potvrzení od zaměstnavatele lze mít podepsáno elektronickým podpisem a lze jej doložit v elektronické podobě. Doporučujeme ovšem si jej raději vytisknout (pro případ technických problémů na místě očkování apod.). Pro bližší informace je možné se obrátit na linku 1221.

 

Chtěla bych se Vás zeptat, jestli se tato fáze očkování týká také našich nepedagogických pracovníků (hospodářka, pomocná síla v kuchyni, administrativní pracovnice aj.)?

Ano, nyní je již možné očkovat jak pečují osoby tak i další osoby podílející se na provozu dětské skupiny, a to bez ohledu na věk.

 

Jako pečující osoba bych se ráda nechala očkovat, ovšem zajímalo by mě, jakou vakcínou se pečující osoby v DS očkují a jestli mám na výběr?

Všechny schválené vakcíny jsou distribuovány na český trh a jejich dostupnost závisí na očkovacích místech a jejich zásobení. Pro bližší informace se prosím obraťte na infolinku k očkování: 1221. Zároveň bližší informace ohledně jednotlivých vakcín naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi-k-ockovani/ nebo https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine.

 

Ráda bych se zeptala, jak je možné se oficiálně stát jako DS zařízením, kde hlídáme alespoň děti lékařů a IZS?

Dle usnesení vlády č. 217, kterým se od 1. března 2021 zakazuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě pro děti zaměstnanců těchto zařízení, více zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Informace_pro_detske_skupiny_a_mikrojesle_v_souvislosti_se_zakazem_poskytovani_sluzby.pdf/479eccb1-d341-86a1-d159-32b9dfde0438.   Pracovníkům IZS zajišťují služby péče o jejich děti ve věku 2-10 let určené školy nebo školská zařízení (viz usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 212 dostupné zde.

 

Ráda bych se zeptala, proč v rámci pracovníků škol pod MŠMT se mohou na očkování zaregistrovat nepedagogičtí pracovníci typu kuchař, uklízečka apod., a v rámci dětských skupin se uvedení zaměstnanci zaregistrovat k očkování nemohou? Kontaktovala jsem s dotazem linku 1221, zde jsem však neobdržela relevantní odpověď.

Očkovací kampaň a s ní spojená prioritizace cílových skupin je v gesci Ministerstva zdravotnictví. Pečující osoby v dětské skupině a nově i nepečující osoby, a to bez ohledu věku, byly zařazeny přednostně z důvodu úzkého kontaktu s dětmi a rodiči. V zákoně č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádné další profese ukotveny nejsou.

 

Dobry den, vzhledem k tomu, že dětskou skupinu máme i nadále otevřenou pro zaměstnance nemocnice a pečující osoby se střídají ve směnách, aby se nepotkaly a to i z jiných DS. Jaká jim náleží odměna, když jsou v práci třeba 2 dny v týdnu a zbytek jsou doma a čekají, až budou mít zase službu?

V případě uzavření DS od 1. března 2021 se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. V případě, že by byli odměňováni mzdou, mohla by  přicházet v úvahu i částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), kdy z důvodu omezení poptávky po poskytovaných službách  zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. V dohodě s odborovou organizací nebo na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele (nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace) může náhrada mzdy činit nejméně 60% průměrného výdělku zaměstnance. Doporučujeme si na stánkách MPSV prostudovat informace ohledně práv zaměstnanců (https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu), případně zde naleznete rovněž pracovněprávní desatero boje s Covid-19 (návod na řešení situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnepravni_desatero_boje_s_koronavirem_2_4_2020+%281%29.pdf/). Ohledně získání dalších informací se můžete obrátit také na Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/informace-o-koronaviru/).

 

Mají provozovatelé dětských skupin nárok na nějaké finanční kompenzace v souvislosti s jejich uzavřením od 1. března 2021?

U dětských skupin (DS) jsou dvě varianty:

 1. Provoz DS je financován z veřejných rozpočtů (ESF, dotace krajských úřadů apod.):
 1. Provoz DS není financován z veřejných rozpočtů (ESF, dotace krajských úřadů apod.):
 • Zaměstnavatel může požádat o kompenzace v programu Antivirus (režim A Plus):
  • Režim A Plus se týká situací, kdy došlo k uzavření provozu nařízením vlády (pro případy karantény/izolace se využívá režim A).
  • Zaměstnavatelé mohou požádat Úřad práce o příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody (max. 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec).
  • Provozovatel DS nesmí být z veřejné sféry, jelikož nelze proplatit platovou sféru.
 • Více informací zde: https://www.mpsv.cz/antivirus.

 

Mají provozovatelé dětských skupin povinnost zajistit ochranné pomůcky (respirátory, roušky, dezinfekce...) zaměstnancům v dětských skupinách?

Ano, od 1. března 2021 mají zaměstnavatelé povinnost vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek, vždy bez výdechového ventilu), a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

 

Jaký plat mají pobírat pečující osoby? Mají se řídit PRACOVNĚPRÁVNÍM DESATEREM BOJE S KORONAVIREM bod VIII (tj. 100 % platu), anebo vnitřními pravidly dětské skupiny, v kterých si stanovily 60 %?

Pečující osoby budou po dobu uzavření DS z důvodu mimořádných opatření vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví či pandemického zákona pobírat 100 % platu.

 • V případě uzavření DS od 1. března 2021 se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. Poskytování náhrady mzdy nebo platu v nižší výši je nepřípustné.
 • Snížení náhrady příjmu na nejméně 60 % průměrného výdělku z důvodu překážky v práci podle § 209 zákoníku práce (částečná nezaměstnanost) není možné u zaměstnavatelů veřejné sféry odměňujících své zaměstnance platem. 
 • Sníženou náhradu mzdy lze poskytnout pouze u zaměstnavatelů podnikatelské sféry, kteří své zaměstnance odměňují mzdou, a to ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy po tuto dobu zaměstnanci přísluší za podmínky, že existuje ohledně této překážky v práci a snížení náhrady mzdy dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

 

Pokud jsou pečující osoby tzv. na homeworkingu a mají např. nařízené on-line studium, jaký je jejich plat?

Účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studia za účelem prohloubení kvalifikace je považována za výkon práce a zaměstnanci podle § 230 ZP přísluší mzda nebo plat, jako při výkonu práce na pracovišti.

 

Může zaměstnavatel nařídit pečujícím osobám dovolenou v souvislosti s uzavřením dětské skupiny?

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Musí však podle § 217 zákoníku práce zaměstnanci písemně oznámit dobu čerpání dovolené minimálně 14 dní předem, ledaže zaměstnanec s kratší dobou seznámení souhlasí.

 • Bez dohody se zaměstnancem nelze nařídit dovolenou tzv. „ze dne na den“.
 • Zaměstnavatel je mimo jiné povinen určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců a musí přihlížet k nejen k provozním důvodům, ale i k oprávněným zájmům zaměstnance.

 

Mohou být pečující osoby, po dobu zákazu, na pracovišti z důvodu náhradní práce (podle náplně práce) – úklid, péče o zahradu, příprava Plánu výchovy a péče, vzdělávání?

Z pracovněprávního hlediska vyplývá, že zaměstnanec není povinen vykonávat jinou práci, než má sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě.

 • Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu jiné práce mimo sjednaný druh práce a jejím odměňování dohodnout. V případě výkonu těchto prací v rámci stávajícího sjednaného druhu práce se na odměňování těchto zaměstnanců nic nemění, tj. za práci jim vzniká nárok na plat určený zaměstnavatelem v platovém výměru, případně na sjednanou, stanovenou nebo určenou mzdu.

 

Dotazy k výše uvedenému je možné směřovat na:

Bc. Radka Pleštilová, DiS., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 778 427 886

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek