Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo analýzu, která mapuje reálné náklady na provoz dětských skupin (DS). Cílem šetření je vytvořit relevantní podklad pro rozhodování o výši příspěvku na provoz (neinvestiční výdaje) takového zařízení. Osloveni byli zástupci všech dětských skupin registrovaných v Evidenci dětských skupin MPSV (e-EDS). Celkem bylo s žádostí o vyplnění dotazníku obesláno 794 zřizovatelů, přičemž odpovědělo 377 z nich, tedy návratnost byla 47 %.
 
Analýza vyhodnocuje veškeré náklady, které s provozem zařízení péče o děti souvisí, jako je nájemné, služby, mzdové náklady na pečující i nepečující personál, provozní náklady a vybavení. Zároveň byly zohledňovány i charakteristiky jako velikost dětské skupiny (maximální kapacitu), region působnosti, zda provozovatel hradí či nehradí nájemné, či zda se jedná o veřejnou či podnikovou DS, neboť tyto skutečnosti významně ovlivňují výši nákladů mezi jednotlivými skupinami.
 
Vzhledem k různé velikosti zařízení se pro porovnatelnost celkových měsíčních nákladů hodnoty jednotlivých nákladů přepočítaly na jedno dítě. Tyto měsíční náklady na jedno dítě se mezi DS značně liší, hodnoty se pohybují od 5 tisíc do 23 tisíc Kč na dítě za měsíc. Průměrná hodnota měsíčních nákladů na jedno dítě v DS činí 11 066 Kč za měsíc. Jako zásadní pro výši nákladů se ukázala být maximální kapacita, tedy velikost DS. Zjištěné údaje odpovídají předpokladu, že čím menší DS je, tím jsou náklady po přepočtu na jedno dítě vyšší. Podrobné výsledky šetření zohledňující jednotlivé položky nákladů, region, velikost DS a další charakteristiky provozu najdete v přiložené analýze. 
 
Vedle samotných provozních výdajů se analýza také věnuje personálnímu zajištění provozu dětských skupin. Předmětem zájmu bylo, v jakém rozsahu a pracovněprávním vztahu jsou pečující osoby i ostatní personál obvykle zaměstnány.
A v neposlední řadě se studie věnuje i vlivu mimořádné situace vzniklé v souvislosti s epidemií koronaviru na provoz dětských skupin a jaká očekávání mají zřizovatelé DS do budoucna.
 
Poděkování patří všem zřizovatelům, kteří se do šetření zapojili a svými odpověďmi tak přispěli k rozšíření poznání o fungování této instituce.
 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek