Vytisknout

Dětská skupina je nový typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v aktuálním znění novely zákona č. 127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.).

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (§ 2).

Pro koho je dětská skupina určena:

- pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky,

- věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

Kdo může být zřizovatelem ( §3):

Jak získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS (§ 4):

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, kterou spravuje a provozuje MPSV. Žadatel - fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) však musí o zápis do evidence požádat a doložit požadované doklady. Splní-li FO nebo PO podmínky stanovené zákonem, MPSV provede zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí se dle § 17pouze zaznamenává do spisu a žadateli se nezasílá! V opačném případě, je-li žádost o zápis zamítnuta, žadatel obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Více ve složce Evidence dětské skupiny. Poskytovatel je povinen oznamovat všechny změny týkající se údajů a dokladů obsažených v žádosti do 15 dnů – více informací ve složce Změny v evidenci DS.

Kolik dětí může být v dětské skupině (§ 7):

Kdo o děti v dětské skupině pečuje

O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob, které je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině (vymezeno v § 7):

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména děti do dvou let.

Dále poskytovatel zodpovídá u pečující osoby za její bezúhonnost, odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, dosažení věku 18 let a plnou svéprávnost pečující osoby (§ 5). Odbornou způsobilost pečující osoby specifikuje § 5 odst. 5 zákona, jedná se o široký okruh kvalifikací z oblasti pedagogické, zdravotní, sociální či profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ministerstvu práce a sociálních věcí přísluší pouze ověření odborné kvalifikace sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (pro posouzení odborné kvalifikace zašlete vysvědčení, certifikát nebo diplom včetně dodatku k posouzení kvalifikace). Ostatní odborné kvalifikace k posouzení jsou v gesci příslušných ministerstev.

Jaké jsou požadavky na prostory dětské skupiny:

Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost (vymezeno v § 14) a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině (vymezeno v § 15). Hygienické požadavky blíže specifikují hygienické vyhlášky č. 281/2014 Sb. pro dětskou skupinu do 12 dětí a vyhláška č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí.

Základní povinnosti poskytovatele:

Dotace na provoz a drobné investice:

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty dotacemi z Evropského sociálního fondu. V současné době jsou vyhlášeny výzvy na pokračování provozu a v červnu 2019 proběhla výzva na vybudování a provoz nových dětských skupin. Informace k výzvám můžete sledovat na webu www.esfcr.cz.

Daňové zvýhodnění :

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což v roce 2019 činí maximálně 13.350 Kč. Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.

Kontroly dětské skupiny a přestupky

Kontrolu plnění podmínek a povinností stanovených zákonem kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty a hygienické požadavky na prostory a provoz a stravování krajské hygienické stanice (KHS). Na základě zjištění SÚIP nebo KHS může MPSV oprávnění poskytovateli pozastavit či zrušit (§ 21). 

Zákon také stanovuje přestupky a výše pokut (§ 22). Přestupkem dle zákona je např. používání označení "dětská skupina" bez oprávnění a zápisu do evidence poskytovatelů MPSV, nesplnění požadavků na pečující osoby, nedodržování počtu dětí a počtu pečujících osob, nezpracování a nedodržování vnitřních pravidel a plánu výchovy a péče, neexistence evidence dětí, poskytování služby bez pojištění odpovědnosti za újmu, neuzavření smlouvu s rodičem. Přestupkem je také neoznámení změny týkající se údajů a dokladů nutných pro zápis do evidence poskytovatelů.

 

Legislativní rámec

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v aktuálním znění

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz DS do 12 dětí

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – pro DS nad 12 dětí

Aktuální znění zákonů najdete na stránkách MV ČR ve složce Sbírka zákonů