Vytisknout

Dětská skupina je nový typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 1. 10. 2021 vstupuje v účinnost zásadní novela tohoto zákona.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (o děti do 1 roku věku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let). Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Služba je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (§ 2).

Pro koho je dětská skupina určena:

- pro děti od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (pro děti do 1 roku věku zvláštní podmínky),

- věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

Kdo může být zřizovatelem (§ 3):

Jak získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS (§ 4):

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy vedeným MPSV. Oprávnění se váže vždy na konkrétní dětskou skupinu. Žadatel - fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) musí o zápis do evidence požádat a doložit požadované doklady. Splní-li FO nebo PO podmínky stanovené zákonem, MPSV provede zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí se dle § 17 pouze zaznamenává do spisu a žadateli se o zápisu vyrozumí.  V opačném případě, je-li žádost o zápis zamítnuta, žadatel obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním. Více ve složce Evidence dětské skupiny. Poskytovatel je povinen oznamovat všechny změny týkající se údajů a dokladů obsažených v žádosti do 15 dnů – více informací ve složce Změny v evidenci DS.

Kolik dětí může být v dětské skupině (§ 7):

Kdo o děti v dětské skupině pečuje

O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob, které je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině (vymezeno v § 7):

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména děti do dvou let.

Dále poskytovatel zodpovídá u pečující osoby za její bezúhonnost, odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, dosažení věku 18 let a plnou svéprávnost pečující osoby (§ 5, § 5a, § 5b). Odbornou způsobilost pečující osoby specifikuje § 5 odst. 4 zákona, jedná se o široký okruh kvalifikací z oblasti pedagogické, zdravotní, sociální či profesní kvalifikace Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo profesní kvalifikace Chůvy pro děti v dětské skupině.  

Od 1. 7. 2022 budou účinné i další podmínky v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob:

Jaké jsou požadavky na prostory dětské skupiny:

Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost (vymezeno v § 14) a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině (vymezeno v § 15). Hygienické požadavky blíže specifikují hygienické vyhlášky č. 350/2021 Sb. pro dětskou skupinu do 12 dětí a vyhláška č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí.

Základní povinnosti poskytovatele:

Příspěvek na provoz:

Dotace na provoz a drobné investice:

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty dotacemi z Evropského sociálního fondu. Informace k výzvám sledujte na webu www.esfcr.cz.

Daňové zvýhodnění :

Dle zákona č. 586/1993 Sb., Zákon o daních z příjmů (§ 35bb sleva za umístění dítěte) mohou rodiče uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy. Pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2021 se tedy jedná o částku 15.200 Kč.

Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.

Kontroly dětské skupiny a přestupky:

Kontrolu plnění podmínek a povinností stanovených zákonem kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty a hygienické požadavky na prostory a provoz a stravování krajské hygienické stanice (KHS). Na základě zjištění SÚIP nebo KHS může MPSV oprávnění poskytovateli pozastavit či zrušit (§ 21). 

Zákon také stanovuje přestupky a výše pokut (§ 22), v případě zvlášť závažných překročení zákona může dojít dokonce k pozastavení nebo zrušení oprávnění (§ 19).

 

Legislativní rámec

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,  ve znění  účinném od 1. 10. 2021

Vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (obsahuje také hygienické požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí)

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – pro DS nad 12 dětí

Aktuální znění zákonů najdete na stránkách MV ČR ve složce Sbírka zákonů