Právní předpisy a stanoviska

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014  Sb.,  o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

Tento zákon upravuje:

• podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a
• podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Pečující osoby v dětské skupině musí být odborně způsobilé.

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Právní předpisy

 

Zákon č. 247/2014 Sb.
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Vyhláška č. 281/2014 Sb.
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
• Vyhláška č. 410/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých