Nejčastější dotazy

Mohu jako fyzická osoba být poskytovatelem služby péče o děti v dětské skupině?

 

Jako fyzická osoba můžete DS provozovat pouze v případě, že ji poskytujete pro děti svých zaměstnanců. Dalšími poskytovateli mohou dle zákona o dětské skupině být vedle zaměstnavatelů také nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky, ústavy, vysoké školy a církve.

Jaký je vztah mezi dětskou skupinou a zařízením, které funguje v režimu vázané živnosti ?

 

Jedná se o 2 odlišné typy služby péče o dítě. Služba péče o dítě v dětské skupině není na rozdíl od podnikání provozována za účelem zisku.

Může mít jeden poskytovatel více dětských skupin? Mohou být zřízeny ve stejném objektu?

 

Může, počet není omezen. Každá ze skupin ale musí splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině – tj. samostatná místnost a další vybavení, adekvátní počet pečujících osob atd.

Pro kolik dětí je dětská skupina určena?

 

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Jedná se však o maximální počet dětí v daném časovém okamžiku. Je možné tzv. sdílení místa, tedy například jedno dítě chodí dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze 1 místo v dané dětské skupině. To znamená, že zapsaných může být v dětské skupině dětí více než 24.

Musí poskytovatel dětské skupiny zajistit dětem stravování?

 

Nemusí. Stravu mohou dětem zajišťovat rodiče nebo ji může poskytovatel dovážet, například ze školní jídelny.

Kolik pečujících osob má být v dětské skupině?

Zákon o dětské skupině neupravuje maximální počty pečujících osob ani počty dalších pracovníků poskytovatele. Zákon stanovuje pouze nejnižší počty pečujících osob, a to následovně:
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň
jedno dítě mladší 2 let.

Poskytovatel je dále povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku
do 2 let.

Je dáno, jak má vypadat Plán výchovy a péče v dětské skupině?

 

Plán výchovy a péče o dítě musí být zaměřen na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Jeho obsah zákon o dětské skupině nestanovuje, to je plně v kompetenci poskytovatele. Plán výchovy a péče o dítě musí být přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené s rodičem a dále je poskytovatel povinen zpřístupnit plán výchovy a péče v prostorách, ve kterých je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě ho též zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jaké jsou daňové aspekty zákona o dětské skupině?

 

Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině si může z daňového základu odečíst výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení péče o děti zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Jaké dokumenty musím doložit k žádosti o zápis do evidence poskytovatelů dětských skupin u MPSV?

 

K žádosti o zápis je nutné přiložit originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu
  4. v případě cizinců pak ještě doklad o bezúhonnosti fyzické osoby.

Může mě jako poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině někdo kontrolovat?

 

Plnění podmínek stanovených zákonem kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz kontrolují krajské hygienické stanice.

Frekvenci kontrol zákon nestanovuje, průběh kontrol je v kompetenci výše zmíněných orgánů.

Jsou na provoz dětských skupin určeny nějaké dotace?

Na zřízení a provoz služby péče o dítě v dětské skupině nejsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Na financování služby se podílí jak poskytovatelé služby, tak rodiče, a to v souvislosti s tím, jak úhradu upraví ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

MPSV průběžně vyhlašuje výzvy, které pomohou rodičům lépe skloubit osobní a pracovní život z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzvy budou určeny pro ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu.

Musí být děti přijímané do dětské skupiny očkované?

 

Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo  je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud máte ještě další dotazy, napište nám. Více informací nalenete v sekci Kontakty.