Informace k nakládání s osobními údaji podpořených osob

Informace k nakládání s osobními údaji podpořených osob

Příjemce dotace je právním aktem o poskytnutí dotace pověřen ŘO ke zpracování osobních údajů osob podpořených v projektu – tedy v rámci všech klíčových aktivit projektu Podpora implementace dětských skupin.

Pravidla pro nakládání s těmito osobními údaji jsou popsány v aktualizované verzi Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v nové kapitole 18.1.3.3 Nakládání s osobními údaji účastníků projektu.
Upozorňujeme, že osobní údaje podpořených osob jsou sbírány a zpracovávány z titulu právního předpisu, k jejich sběru a zpracování tedy není potřeba souhlas dané osoby. Nicméně musí být zajištěno, že osoba je poučena o všech aspektech sběru svých osobních údajů.

Dále byla na portálu ESF zřízena nová stránka s informacemi k tomuto tématu https://www.esfcr.cz/ochrana-osobnich-udaju. Jsou zde k dispozici přehledy toho, jaké osobní údaje Řídicí orgán OPZ zpracovává.

Veškeré postupy jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.