Vytisknout

Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině mají dle zákona povinnost oznámit do 15 dnů všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis a předložit vše na MPSV ČR.

Jak oznámit změnu:

Čeho se mohou změny týkat:  název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; změna statutární (jednající) osoby za dětskou skupinu; označení dětské skupiny; změna kapacity DS; nová či změněná nájemní nebo pojistná smlouva po vypršení platnosti předešlé.

Náležitosti oznámení o změně:  Vedle stručného popisu změny musí oznámení obsahovat název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; označení dětské skupiny a požadované datum změny oprávnění.  Dle druhu změny se dále předkládají relevantní dokumenty - originál či ověřená kopie nájemní smlouvy,  kopie pojistné smlouvy  či stanovisko krajské hygienické stanice (v případě změny kapacity a prostor).

Pro nahlášení změny v evidenci poskytovatelů lze využít tento formulář (pdf formát)

Odkaz na stránky evidence dětských skupin MPSV - http://evidence.mpsv.cz